ข่าวประชาสัมพันธ์

2017-11-17 | อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ขอเรียนเชิญบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility)

2017-11-16 | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

2017-11-10 | ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Refresher Course

2017-11-09 | ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Master รุ่นที่ 3 ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)

2017-11-09 | ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

2017-11-01 | ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา หลักสูตร Master of Philosophy(MPhil) และ Doctor of Philosophy (PhD) ณ Lingnan University ฮ่องกง