เดือนก่อนหน้า
พฤษภาคม  2561
เดือนถัดไป
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Adสถิติผู้เข้าใช้
» ออนไลน์ 1
» วันนี้ 1
» ปี 1
» รวม 3342
บันทึก: 1 (24.04.2014)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

การเลือกจังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาครั้งแรกและนักท่องเที่ยวซ้ำ
รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง (Community Based Tourism in the Lower Northern Part of Thailand)
ระบบบริหารจัดการเท็มเพลตของเว็บไซต์สำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยเว็บแอพพลิเคชัน ของ อาจารย์กนกกาญจน์  นมะหุต
การจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานในจังหวัดพิษณุโลก ของ อาจารย์อัจฉรา ศรีพันธ์
โครงการการมีส่วนร่วมของบรรณาธิการรับเชิญในรายวิชาการผลิตของนิสิตด้านวารสารศาสตร์ ของ ผศ.ดร.พูนสุข ภระมรทัต
โครงการพัฒนาระบบต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) โดย....อาจารย์จินดา อมราสิงห์


ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การประเมินนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ของประเทศไทย”
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ภัยคุกคามทางเทคโนโลยี(เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0)
สกว.โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเอกชน (Talent Mobility)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย "ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE)
ทุนวิจัยเงินรายได้คณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปี 2561แรงจูงใจทางด้านการเงินและแรงจูงใจด้านอื่นๆ ในการทำงานของแพทย์: กรณีจังหวัดพิษณุโลก โดย.. พุดตาน พันธุเณร
การศึกษาเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรม(ถนนคนเดิน) ของจังหวัดพิษณุโลก โดย... อาจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้พิการในประเทศไทย โดย.. ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี บัวสุข
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีจากสื่อมวลชนที่มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกาหลีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดย....พัทธนันท์ เด็ดแก้ว
The Odyssey of Elephant: Contemporary Images and Representation “คชกาพย์ ภาพลักษณ์และสัญญะร่วมสมัยของช้างไทย โดย .. ดร.รัฐพล ไชยรัตน์
การจัดการความรู้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:การบริหารการส่งถ่ายความรู้สำหรับทายาทธุรกิจ โดย อาจารย์อธิศ ปทุมวรรณ


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กำหนดจัดงาน มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม หรือ University Engagement ขอเชิญสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.รัชนี มุขแจ้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 55, นครศรีธรรมราช
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 55, นครศรีธรรมราช
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 55, นครศรีธรรมราช
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ อัจฉรา ศรีพันธ์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555, เชียงใหม่
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม เมื่อวันที่ 20 - 23 เมษายน 2555, USA.
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา เมื่อวันที่ 17-20 สิงหาคม 2554, ไทย.

กองบริหารการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับการวิจัย จำนวน 5 ฉบับ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง การสนับสนุนค่าแปลบทความสำหรับเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย
กองบริหารการวิจัย ส่งหนังสือ Abstract การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์สกว. ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ คปก.
การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัยในงานประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

 

 แสดงผลรายงาน จำนวนเงิน จำนวนงานวิจัย แต่ละปีงบประมาณ  
แสดงรายการ : เลือกงบประมาณ. เลือกงบประมาณ. เลือกรูปแบบงานวิจัย. Please select an item.
กรอกคำค้นหา.

รายชื่องานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558   ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยทั้งหมด

จำนวนงานวิจัย  25   ชิ้น   รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,950,000.00  บาท


ลำดับ
นักวิจัย
ชื่องานวิจัย
จำนวนเงิน
 
1
ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข
80,000.00
2
ดร.วรเดช ณ กรม
80,000.00
3
นายปรเมษฐ์ ดำชู
80,000.00
4
นายวรปรัชญ์ โยเหลา
80,000.00
5
ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
80,000.00
6
ดร.อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร
80,000.00
7
อาจารย์พินิตตา สุโกศล
80,000.00
8
นางสาวชญาพร คุณประทุม
10,000.00
9
ผศ.สุภาพร ดอกไม้ทอง
10,000.00
10
กมลเนตร สุภาพ
80,000.00
11
ผศ.รอ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
180,000.00
12
ดร.พุดตาน พันธุเณร
80,000.00
13
อาจารย์นัทฐิรา คูณค้ำ
80,000.00
14
ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา
80,000.00
15
อาจารย์กฤษณะ นาคประสงค์
80,000.00
16
ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ
80,000.00
17
ดร.สุพรรณี บัวสุข
80,000.00
18
อาจารย์ครรชิต สุขนาค
80,000.00
19
ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์
80,000.00
20
อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
80,000.00
21
อาจารย์ดาลิน อาภัสระวิโรจน์
180,000.00
22
อาจารย์ดาลิน อาภัสระวิโรจน์
180,000.00
23
นายเกรียงศักดิ์ กาละภักดี
10,000.00
24
นางศิรินารถ เกตุเพ็ชร
10,000.00
25
นางสาวจุฑามาศ บุญราชแขวง
10,000.00