เดือนก่อนหน้า
กันยายน  2560
เดือนถัดไป
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Adสถิติผู้เข้าใช้
» ออนไลน์ 1
» วันนี้ 1
» ปี 1
» รวม 3342
บันทึก: 1 (24.04.2014)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานประชุมวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ปี แห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น
สออ.ประเทศไทย จัดการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37
คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 TECHCON2016 นวัตกรรมและงานวิจัย กลไกพัฒนาประเทศ
มรภ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มรภ.อุตรดิตถ์ ปี 59
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งการเพิ่มเติมแผนการเข้าร่วมนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ปละนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดปละจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ปี 2559

การเลือกจังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาครั้งแรกและนักท่องเที่ยวซ้ำ
รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง (Community Based Tourism in the Lower Northern Part of Thailand)
ระบบบริหารจัดการเท็มเพลตของเว็บไซต์สำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยเว็บแอพพลิเคชัน ของ อาจารย์กนกกาญจน์  นมะหุต
การจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานในจังหวัดพิษณุโลก ของ อาจารย์อัจฉรา ศรีพันธ์
โครงการการมีส่วนร่วมของบรรณาธิการรับเชิญในรายวิชาการผลิตของนิสิตด้านวารสารศาสตร์ ของ ผศ.ดร.พูนสุข ภระมรทัต
โครงการพัฒนาระบบต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) โดย....อาจารย์จินดา อมราสิงห์


เปิดรับข้อเสนอโครงการ Industry-Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016/2017
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ปี 59 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย NRCT-ICSSR
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper)
สวทช. เปิดรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientist Summit ปี 2560แรงจูงใจทางด้านการเงินและแรงจูงใจด้านอื่นๆ ในการทำงานของแพทย์: กรณีจังหวัดพิษณุโลก โดย.. พุดตาน พันธุเณร
การศึกษาเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรม(ถนนคนเดิน) ของจังหวัดพิษณุโลก โดย... อาจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้พิการในประเทศไทย โดย.. ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี บัวสุข
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีจากสื่อมวลชนที่มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกาหลีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดย....พัทธนันท์ เด็ดแก้ว
The Odyssey of Elephant: Contemporary Images and Representation “คชกาพย์ ภาพลักษณ์และสัญญะร่วมสมัยของช้างไทย โดย .. ดร.รัฐพล ไชยรัตน์
การจัดการความรู้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม:การบริหารการส่งถ่ายความรู้สำหรับทายาทธุรกิจ โดย อาจารย์อธิศ ปทุมวรรณ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่องการประเมินความพร้อมเพรียงของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
วช. ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่องร่วมคิดการจัดการประมงทะเลไทยอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย
ม.หอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Communication Perspective: Social Connection in the Age of Digital Technology Practice

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.รัชนี มุขแจ้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 55, นครศรีธรรมราช
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 55, นครศรีธรรมราช
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 55, นครศรีธรรมราช
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ อัจฉรา ศรีพันธ์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555, เชียงใหม่
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม เมื่อวันที่ 20 - 23 เมษายน 2555, USA.
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา เมื่อวันที่ 17-20 สิงหาคม 2554, ไทย.
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดร.พุดตาน พันธุเณร เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2554, ประเทศฟิลิปปินส์.  

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง การสนับสนุนค่าแปลบทความสำหรับเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย
กองบริหารการวิจัย ส่งหนังสือ Abstract การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
พี่เลี้ยงนักวิจัย 3 ท่านประจำคณะฯ ปี 55 สำหรับเป็นที่ปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ทุกๆ ท่านการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัยในงานประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน(แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2558
 

 

 แสดงผลรายงาน จำนวนเงิน จำนวนงานวิจัย แต่ละปีงบประมาณ  
แสดงรายการ : เลือกงบประมาณ. เลือกงบประมาณ. เลือกรูปแบบงานวิจัย. Please select an item.
กรอกคำค้นหา.

รายชื่องานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558   ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยทั้งหมด

จำนวนงานวิจัย  25   ชิ้น   รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,950,000.00  บาท


ลำดับ
นักวิจัย
ชื่องานวิจัย
จำนวนเงิน
 
1
ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข
80,000.00
2
ดร.วรเดช ณ กรม
80,000.00
3
นายปรเมษฐ์ ดำชู
80,000.00
4
นายวรปรัชญ์ โยเหลา
80,000.00
5
ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
80,000.00
6
ดร.อนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร
80,000.00
7
อาจารย์พินิตตา สุโกศล
80,000.00
8
นางสาวชญาพร คุณประทุม
10,000.00
9
ผศ.สุภาพร ดอกไม้ทอง
10,000.00
10
กมลเนตร สุภาพ
80,000.00
11
ผศ.รอ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
180,000.00
12
ดร.พุดตาน พันธุเณร
80,000.00
13
อาจารย์นัทฐิรา คูณค้ำ
80,000.00
14
ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา
80,000.00
15
อาจารย์กฤษณะ นาคประสงค์
80,000.00
16
ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ
80,000.00
17
ดร.สุพรรณี บัวสุข
80,000.00
18
อาจารย์ครรชิต สุขนาค
80,000.00
19
ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์
80,000.00
20
อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
80,000.00
21
อาจารย์ดาลิน อาภัสระวิโรจน์
180,000.00
22
อาจารย์ดาลิน อาภัสระวิโรจน์
180,000.00
23
นายเกรียงศักดิ์ กาละภักดี
10,000.00
24
นางศิรินารถ เกตุเพ็ชร
10,000.00
25
นางสาวจุฑามาศ บุญราชแขวง
10,000.00