หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

Master of Communication Arts Program

in Communication

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางการสื่อสาร ที่ตอบสนองต่อสังคมในยุคดิจิทัล แต่คงซึ่งความเป็นท้องถิ่น มุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะในการทำวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการสื่อสารสู่สาธารณะมีการสร้างความร่วมมือ กับภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี และสื่อใหม่

Expected Learning Outcomes (ELOs)

ELO 1    Utilize communication theories to understand change in communication context.
               ใช้ประโยชน์จากทฤษฎีการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงบริบทการสื่อสาร
ELO 2    Critique communication research or studies to enhance body of knowledge in field of communication arts.
               วิพากษ์การศึกษาหรืองานวิจัยทางด้านการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขานิเทศศาสตร์
ELO 3    Apply communication knowledge to support professional career, particularly local communications.
               ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการสื่อสารท้องถิ่น
ELO 4    State code of ethics in field of communication for working in society
               บอกแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การทำงานในสังคม
ELO 5    Employ information technology for lifelong learning
              นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภาพรวมของหลักสูตร

รูปแบบการจัดการศึกษา

1. แผน ก แบบ ก2                                               (เรียนวันจันทร์–ศุกร์)                                                   2. แผน ข                                                         (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

จำนวนรับนิสิต

1. แผน ก แบบ ก2                                           (เรียนวันจันทร์–ศุกร์)                                             เทอม 1/2564 จำนวน 5 คน                                     เทอม 2/2563 จำนวน 5 คน                                  2. แผน ข                                                             (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)                                               เทอม 1/2564 จำนวน 20 คน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

1. แผน ก แบบ ก2                                            (เรียนวันจันทร์–ศุกร์)
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท                   (แบ่งจ่าย 4 เทอม/ 25,000 ต่อเทอม)                      2. แผน ข                                                           (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท               (แบ่งจ่าย 6 เทอม/ 35,000 ต่อเทอม)

รายวิชาที่น่าสนใจ

1. การสื่อสารในยุคดิจิทัล
2. การสื่อสารโลกาท้องถิ่นภิวัฒน์
3. ยุทธศาสตร์การออกแบบและจัดการสาร
4. การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร

แนบหัวข้องานวิจัยที่สนใจ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ส่งมาพร้อมกับใบสมัครเรียน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา

1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มสมรรถนะทาง การสื่อสาร ที่ตอบสนองต่อสังคมในยุคดิจิทัลไปกับเรา

 

For Testimonials จากศิษย์เก่า

และ partner