คณะบริหารธุรกิจ      
เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร      

วิสัยทัศน์
เป็นคณะชั้นนำด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ

ปณิธาน
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศักยภาพของบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีเจตนารมย์ที่จะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ แหล่งค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคม”
         

BEC Highlights
ติดต่อเรา

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

055964949 (งานประชาสัมพันธ์คณะ)
055964829 (งานบัณฑิตศึกษา)
055964811 (งานบริการการศึกษา)

info_bec@nu.ac.th

LINE ID : PRBECNU
Fax 055964800

ภาพกิจกรรม