คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

วิสัยทัศน์
 เป็นคณะที่โดดเด่นด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ

ปณิธาน
  “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศักยภาพของบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีเจตนารมย์ที่จะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ แหล่งค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคม”

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว
ข้อยังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ.2559 โทษฐานความผิดวินัย
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดอบรมคอมพิวเตอร์รูปแบบ Online ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565
อว. ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาฯ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
กองวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18
กรมพัฒนาที่ดิน ประชาสัมพันธ์ AI Chatbot คุยกับน้องดินดี
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565
ดูทั้งหมด...

ภาพกิจกรรม


BEC Highlights

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

...   ...