คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

วิสัยทัศน์
 เป็นคณะที่โดดเด่นด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ

ปณิธาน
  “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศักยภาพของบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีเจตนารมย์ที่จะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ แหล่งค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคม”

ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว
มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประจำปี 2566
มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2023 ให้กับนิสิตนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทยให้นิสิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 ทุน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน Phitsanulok Job Fair 2023
บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไบร์ทเทอร์บีทาเล้นท์โซลูชั่นแก่นิสิต ในการพัฒนาและผลักดันนิสิตสู่อาชีพ
ดูทั้งหมด...

ภาพกิจกรรม


BEC Highlights

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

...   ...