select_data_row("journal","order by id asc","misjournal"); foreach($sql as $sql) $m = $sql[month]-1; $m2 = $sql[month2]-1; ?>อ่านรายละเอียด วารสาร
".$array[$m]." ".($sql[year]+543)." - ".$array[$m2]." ".($sql[year2]+543)."
"."ISSN : ".($sql[ISSN01])."
"."ISSN : ".($sql [ISSN02]);?>

บทบรรณาธิการ
             
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Management and Information Sciences Naresuan University: MIS Journal) เริ่มตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2548 – พฤษภาคม 2549 จนถึง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2555 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวารสารใหม่เป็น วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal) โดยเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 มาจนถึงปัจจุบัน
             วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มีการเผยแพร่ควบคู่กันระหว่างวารสารตีพิมพ์ (Print) กับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) มาตั้งแต่ฉบับแรก (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2548 – พฤษภาคม 2549) ซึ่งมีหมายเลข ISSN ดังนี้
             1. วารสารตีพิมพ์ หมายเลข ISSN: 1905-3746 (Print)
             2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข ISSN: 2408-2112 (Online) ทางเว็บไซต์              www.bec.nu.ac.th/becjournal/index.php

วัตถุประสงค์ (Objectives)
             
“วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร” (Journal of Business, Economics and Communications: BEC Journal)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่กว้างขวาง

 

ขอบเขตของวารสารฯ (Scopes)
             วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal) รับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความนั้น ต้องนำเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมถึงการนำเสนอผลการวิจัยที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์นั้น จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน โดย ขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ฉบับภาษาไทย จะครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 • เศรษฐศาสตร์
 • การตลาด
 • การจัดการธุรกิจ
 • การบัญชี
 • การเงินการธนาคาร
 • สื่อสารมวลชน
 • สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 • การประชาสัมพันธ์
 • การท่องเที่ยวและการบริการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             สำขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ฉบับภาษาอังกฤษ ในชื่อ Asia Business and Economics Journal: ABEJ จะครอบคลุมเนื้อหาด้านเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสามารถส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่ http://www.abejournal.org
             สำหรับบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง

กำหนดการตีพิมพ์

              กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ได้แก่
                            ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มกราคม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
                            ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน (ฉบับภาษาไทย)
                            ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม (ฉบับภาษาอังกฤษ)
                            ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือน สิงหาคม – ตุลาคม (ฉบับภาษาไทย)
              โดยมีรายละเอียดของการจัดส่งบทความ ของวารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC journal) ฉบับภาษาไทย ดังต่อไปนี้

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร (BEC Journal) ฉบับภาษาไทย

ประเภทของผลงานวิชาการที่เปิดรับตีพิมพ์

 1. บทความวิจัย (Research article) เป็นงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผู้เขียนหรือสมาชิกร่วมในงานวิจัยนั้น อย่างเป็นระบบ และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน
 2. บทความวิชาการ (Articles) เป็นบทความทางวิชาการที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางวิชาการที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์หรือประมวลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น จากการวิจัยที่ผ่านมา จากเอกสารอ้างอิง จากความคิดเห็นของผู้เขียนและผู้อื่น อาจมีการนำเสนอในมุมมองใหม่ ที่สนับสนุนหรือค้านต่อทฤษฏีหรือองค์ความรู้ทางวิชาการเดิม หรือเป็นการนำเสนอแนวทางในการวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีผู้รวบรวมเรียบเรียงหรือวิเคราะห์มาก่อน
 3. บทวิจารณ์หนังสือ (Book reviews)เป็นงานเขียนบทความที่วิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ บทความ หรือผลงานศิลปะ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้และต่อยอดโดยผู้อ่าน

องค์ประกอบของบทความ

 1. บทความวิจัย และบทความวิชาการ
  1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อผู้เขียน (Author(s)) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมระบุสถาบันที่ผู้เขียนสังกัดที่เชิงอรรถของหน้าแรก
  3. บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นความเรียงย่อหน้าเดียวที่สรุปสาระสำคัญของบทความไว้โดยครบถ้วนและควรมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  4. คำสำคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 5 คำและระบุไว้ท้ายบทคัดย่อ
  5. เนื้อหา
   1. รายงานการวิจัยควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
    1. บทนำ (Introduction)
    2. วิธีดำเนินการ (Methods)
    3. ผลการศึกษา (Results)
    4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)
    5. เอกสารอ้างอิง (References)
   2. วิชาการ ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
    1. บทนำ (Introduction)
    2. สาระในประเด็นต่างๆ
    3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)
    4. เอกสารอ้างอิง (References)
  6. เอกสารอ้างอิงเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมของ APA (American Psychology Association) หรือ รูปแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษาได้จากหนังสือคู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดาวน์โหลดรูปแบบการอ้างอิงที่นี่)
 2. บทวิจารณ์หนังสือ (Book reviews)
  1. ชื่อเรื่องของหนังสือ (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อผู้เขียนของหนังสือ (Author(s)) ใช้ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมระบุสถาบันที่ผู้เขียนสังกัดที่เชิงอรรถของหน้าแรก
  3. ชื่อผู้วิจารณ์ (Name of Reviewer ชื่อ หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ติดต่อ
  4. เนื้อหาการวิจารณ์ (Reviews Content )การเขียนนำเกี่ยวกับหนังสือที่วิจารณ์ เนื้อเรื่องเป็นส่วนแสดงความคิดเห็นและรายละเอียดในการวิจารณ์ โดยนำเสนอจุดเด่น และจุดบกพร่องของเรื่อง โดยทำการวิจารณ์ / วิพากษ์อย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล หรือตามหลักวิชาการ
  5. บทสรุป (Conclusion) เป็นการเขียนสรุปความคิดทั้งหมดที่วิจารณ์ และให้แง่คิด หรือข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

การเตรียมต้นฉบับ(บทความวิจัย / บทความวิชาการ / บทวิจารณ์หนังสือ)

 1. กำหนดขอบกระดาษ ขอบบน ขอบล่าง ขอบขวา 2.54 เซนติเมตร /ขอบซ้าย 3.17 เซนติเมตร จัดเนื้อหาให้อยู่ในลักษณะ Distributed
 2. แบ่งเนื้อหาเป็น 2 คอลัมภ์ ความกว้าง 7.33 เซนติเมตร ช่องว่างระหว่างคอลัมภ์ 0.63 เซนติเมตร
 3. ต้นฉบับมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ เนื้อหา และบรรณานุกรม)
 4. ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาด 15 point ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. ให้ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
 6. 7. บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน มีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งนี้สามารถดูตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับได้ที่ http://www.bec.nu.ac.th/becjournal/

ขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังได้รับต้นฉบับ   

              บรรณาธิการจะตรวจสอบขอบเขตของบทความ หากบทความอยู่ในขอบเขตของวารสารฯ จะรับไว้พิจารณาฯ หลังจากนั้น กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ์ขององค์ประกอบในบทความ และรูปแบบ หากไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสารฯ บทความนั้นจะถูกส่งกลับไปยังผู้นิพนธ์สำหรับติดต่อ (Corresponding Author) เพื่อทำการแก้ไขบทความที่จัดเตรียมถูกต้องตามระเบียบการตีพิมพ์
              หลังจากนั้นบทความที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาและการจัดรูปแบบที่ถูกต้องแล้ว จะถูกส่งบทความไปยังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัย 1 ท่าน และ ภายในมหาวิทยาลัย 1 ท่าน ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคุณค่า และคุณภาพทางวิชาการ อนึ่ง ระยะเวลาในการพิจารณาบทความ หากมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ 8 สัปดาห์ นับจากวันที่กองบรรณาธิการได้รับบทความ หากเป็นบทความที่มีข้อแก้ไขค่อนข้างมากและต้องส่งมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณามากกว่า 1 รอบ จะอยู่ที่ 12 – 18 สัปดาห์

ดาวน์โหลดเอกสาร
ผู้ส่งบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งบทความได้ที่ http://www.bec.nu.ac.th/becjournal/jdownload.phpดังนี้

 1. รูปแบบต้นฉบับ (Template)
 2. ขั้นตอนการส่งบทความ
 3. แม่แบบการลงรายการอ้างอิง
 4. ตัวอย่างการจัดรูปแบบบทความ

ลำดับขั้นตอนการตีพิมพ์

 


 

อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
 2558 -  2558
ISSN :
ISSN :
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
 2557 -  2558
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
 2557 -  2557
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
 2556 -  2557
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
 2556 -  2556
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
 2555 -  2556
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
 2555 -  2555
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
 2554 -  2555
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
 2554 -  2554
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
 2553 -  2554
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
 2553 -  2553
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
 2552 -  2553
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
 2552 -  2552
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 2551 -  2552
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
 2550 -  2551
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
 2549 -  2550
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)
 
 
อ่านรายละเอียด วารสาร
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
 2548 -  2549
ISSN : 1905-3746 (Print)
ISSN : 2408-2112 (Online)