ข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกงาน  
 

ระยะเวลาการฝึกงานของนิสิตป.ตรี ภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 14 มีนาคม 2557

แจ้งวันเวลาในการนำเสนอผลการฝึกงานของนิสิตภาควิชาบริหารธุรกจิ ภาคการศึกษาต้น/2556

แจ้งวันเวลาและสถานที่การนำเสนอผลการปฏิบ้ติงานของภาควิชานิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น/2556
แจ้งวันเวลาและสถานที่สำหรับการนำเสนอผลกรฝึกงานของนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาต้น/2556

ตารางนิเทศการฝึกงานและสหกิจศึกษาหลักสูตรนศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) ภาคการศึกษาต้น/2556

ตารางนิเทศการฝึกงานนิสิตหลักสูตรนศ.บ.(สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร) ภาคการศึกษาต้น/2556
 
เดือนก่อนหน้า เมษายน  2557 เดือนถัดไป
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

 
        MENU
        
สำหรับอาจารย์ ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ต้องไปนิเทศ  
   
ตรวจสอบผลตอบรับ การขอฝึกงาน
   
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ นิสิตฝึกงาน
   
สำหรับเจ้าหน้าที่
   
คู่มือนิเทศนิสิตฝึกงานสำหรับอาจารย์ 
 

 

 
สถานประกอบการ ที่รับฝึกงาน

ชื่อ - ที่อยู่
จังหวัด
รายละเอียด