ป.โทนิเทศศาสตร์ศึกษาดูงานในประเทศ 


      นิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่  3  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษได้ไปศึกษาดูงานในประเทศระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2554  ที่บริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการจัดการการสื่อสาร ได้แก่ บริษัท  โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคฃั้น  จำกัด (มหาชน)  หรือ  DTAC  และ  บริษัท  ทรู     คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)  ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เห็นรูปแบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าววสาร และเกิดความรู้สึกที่ดีนำมาสู่การตัดสินใจสนับสนุนสินค้าและบริการขององค์กรนั้นๆ นอกเหนือจากนี้ยังได้เห็นแนวคิดที่น่าสนใจในการดำเนินงานขององค์กรจากการฟังบรรยายของวิทยากรที่มีความสามารถ และมีความเป็นกันเองตามรูปแบบการสื่อสารที่สมดุลและกลมกลืนอาทิ เช่น
    “...ผลสะท้อนกลับหลังจากการสื่อสารจะต้องมีการเช็คทุกขณะจิต...”
    “...งานนั้นต้องมีชีวิตที่ประกอบกันกับศีล  สมาธิและปัญญา....
     “...เมื่อเกิดปัญหาต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  โดยสามารถใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ได้....”
(โดย  นายพีระพงษ์  กลิ่นลออ  ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด  ดีแทค)
     “...สร้างความรู้สู่เยาวชนที่ห่างไกล  คือพันธกิจใหญ่ของ TRUE…”
(โดย  สายงานสื่อสารองค์กร  และประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู)
     นอกจากนั้นการศึกษาดูงานในครั้งนี้ของนิสิตทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ยังสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพที่ดีระหว่างกัน  รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้  สามารถสร้างแรงผลักดันกับผู้เรียน รวมถึงนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปได้


 

 
ข่าวโดย : ภัทรพร ศุกลรัตน์มณีกร
ข่าวถูกเปิดอ่าน 1304  ครั้ง