โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ภาควิชาการท่องเที่ยว
ภาควิชาการท่องเที่ยว จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้คณาจารย์ในสาขาวิชาได้ชี้แจงรายละเอียดในด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติตนของนิสิตให้แก่ผู้ปกครองและนิสิตได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยมี ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว และ อ.ธนวัฒน์ ขวัญบุญ อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 56 ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์
 
ข่าวโดย : ภัทรพร ศุกลรัตน์มณีกร
ข่าวถูกเปิดอ่าน 1253  ครั้ง