ภาพ

ติดต่อเรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 055 96 4908
ห้องทำงาน : BEC4229
Email : pnomsit@hotmail.com
   

นางสาวพรพรรณ เกิดดี
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 5596 4805
ห้องทำงาน : BEC1106-1
Email : aom_mic@hotmail.com

 

 

นายเกรียงศักดิ์ กาละภักดี
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 5596 4805
ห้องทำงาน : BEC1106-2
Email : kai_sedsad@hotmail.com
   
นางสาวมัทนา คำจะเรา
หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 5596 4805
ห้องทำงาน : BEC1106-3
Email : matth_n@hotmail.com