ภาพ

ติดต่อเรา

ดร.รัฐพล ไชยรัตน์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 5596 2135
ห้องทำงาน : MIS 3302
Email : rxchiya@hotmail.com
   

นางสาวพรพรรณ เกิดดี
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยกิจการนิสิต
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 5596 2128
ห้องทำงาน : MIS 3112
Email : aom_mic@hotmail.com

 

 

นายเกรียงศักดิ์ กาละภักดี
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 5596 2138
โทรศัพท์ : 0 5596 2138
Email : kai_sedsad@hotmail.com
   
นางสาวมัทนา คำจะเรา
หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 5596 2138
ห้องทำงาน : MIS 3113
Email : matth_n@hotmail.com