• Proceedings
 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

2. พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคภายใต้วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวรวิสรา ศรีบรรจง และ ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา Download

 

3. ผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ต่อความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวชลิตา รอดแป้น และ ผศ.สุพรรณี บัวสุข Download

 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวรวิภา สู้สกุลสิงห์ และ ดร.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ Download

 

5.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

นายธัช สหเมธาพัฒน์ และ ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ Download

 

6.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจจัดส่งอาหารในยุคโควิด-19

นางสาวฌัชชา แงะสัมฤทธิ์ และ ดร.ชนิดา ยาระณะ Download

 

7.การปรับตัวของร้านอาหารริมบาทวิถี (STREET FOOD) ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวประภาพร ดีสุขแสง และ ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ Download

 

8.คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการเข้าพักที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการโรงแรม ขนาดกลางในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวปุญญาพร บุญธรรมมา และ ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ Download

 

9.การตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดคราบน้ำ ผ่าน Facebook ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

นายชาพิฆมณฑ์ ทับจันทร์ และ ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ Download

 

10. การบริหารจัดการอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของชาวไร่อ้อย อำเภอพรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวญาณี ติดยงค์ และ ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ Download

 

11. การบริหารธุรกิจมันสำปะหลังของเกษตรกร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวนภัสรพี ราศรี และ ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ Download

 

12. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬา ประเภทรองเท้าวิ่ง

นายปฏิภาณ มั่นกสิกรณ์ และ ผศ.ดร.พุดตาน พัณธุเณร Download

 

13. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือพื้นที่กลุ่ม A

นางสาวมธุรส มีเกษ และ ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข Download

 

14. คุณภาพในการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตจังหวัดพิจิตร

นางสาวเมนาท บรรเทาทุกข์ และ ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ Download

 

15. พฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่นรับส่งอาหารออนไลน์ (Food delivery application) ที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวสุรวดี ธัญญะ และ ดร.นันทวรรณ เหลี่ยมปรีชา Download

 

16. รูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร

นางสาววารุณี แก้วกิ่งจันทร์ และ ผศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต Download

 

17. กระบวนการสื่อสารของผู้นำในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กาแฟดอยช้าง

นางสาววนิชา บุญเรือน และ ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ Download

 

18. รูปแบบการสื่อสารผ่านตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลการบริการรับส่งอาหารในประเทศไทย

นางสาวภัณภร ยอดศรี และ ผศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต Download

 

19. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อข้าว กข 43 บรรจุถุงในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวทัศยาพร เวียงวุธ และ ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา Download

 

20. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์สัญชาติไทยของผู้ประกอบการ

นางสาวณรัชช์อร สิรวิชญ์ชัยเดช และ ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา Download

 

21. ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลรายงานความยั่งยืนกับมูลค่ากิจการ

นางสาวทิพญา บุตรกะวี และ ผศ.ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์ Download

 

22. การสื่อสารทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวเสาวลักษณ์ ดิษดี และ ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์ Download

 

23. นวัตกรรมการใช้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง

นายพีรณัฐ อินทร์แก้ว และ ผศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต Download

 

24. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังของร้านอะไหล่และอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดพิษณุโลก

นายศุภวิทย์ หวังตระกูลดี และ ดร.ชนิดา ยาระณะ Download

 

25. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก

นายณภัทร ธานีรัตน์ และ ดร.ภัคจิรา นักบรรเลง Download

 

26. การสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร้อยโทหญิงช่อเอื้อง สาสังข์ และ รศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย Download

 

27. การสื่อสารเพื่อการสืบทอดวิชาดาบสองมือพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์

นางสาวจิรัชยา กันต์สุข และ รศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย Download

 

28. การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดพิษณุโลก

นายราชย์วิทย์ โพธิ์เอม และ ดร.ชาตรี ปรีดาอนันทสุข Download