ภาพกิจกรรม

pix

ฐานข้อมูลวิจัย

มีฐานข้อมูลวิจัยทั้ง IS, thesis ของคณาจารย์ในคณะและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ในรูปแบบลิ้งค์ Microsoft Access และรวบรวมงานวิจัยหรือลิ้งค์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ SMEs เช่น
http://www.thai-aec.com
รวม บทความและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ AEC ที่จะมีผลกระทบต่อ SMEs
www.sme.go.th
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) - SMEs ... ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs

ติดต่อเรา

สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมห้อง BEC 2101 คณะบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 055962112
โทสาร 055962118
COE SMEs System