ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

1. ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์

2. รูปแบบปกหน้าวิทยานิพนธ์

3. รูปแบบการเรียบเรียงและการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์

4. การจัดทำบรรณานุกรม

5. อัญพจน์และการอ้างอิง

แบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ป.ตรี B.E.C. || ดาวน์โหลด

1.แบบฟอร์มขอเสนอรับรองจริยธรรมวิจัยฯ          
บันทึกขอเสนอโครงการเพื่อรับการรับรองจริง     แบบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร    
แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 01-10)     แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 02-10)    
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest and funding form : AF 03-10)     ข้อมูลคำอธิบาย AF04_10    
ข้อมูลคำอธิบาย (AF 04-10) อาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี     หนังสือแสดงความยินยอมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย AF05_10 (มีสัมภาษณ์)    
หนังสือแสดงความยินยอม (AF 05-10) อาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี     สรุปโครงการวิจัย (ProtocolSynopsis)    
2.แบบฟอร์มขอปรับแก้          
BEC 13-1 แบบเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง     BEC 13-2 แบบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา    
บันทึกขอชี้แจงแก้ไขตามมติกรรมการจริยธรรมฯ     แบบรายงานการแก้ไขเพิ่มเติม AF01_13    
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลง AF02_13     บันทึกขอปรับแก้โครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง
3.แบบฟอร์มขอสรุปผลการวิจัย          
บันทึกขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านกรรมการ แบบสรุปรายงานผลวิจัย AF01_15    
4.แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง          
BEC 12 แบบรายงานผลการสอบโครงร่าง     BEC 14-1 แบบยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิการจัย    
ใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี     สมุดบันทึกการเข้าปรึกษา
BEC 15 แบบอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่าง     บันทึกขออนุญาตเก็บข้อมูล    
AF 01-15 รายงานสรุปผลการวิจัย     AF 01_13 (แบบแก้ไขโครงการ)    
AF 02_13 (แบบสรุปการเปลี่ยนแปลง)     แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 01-10)    
แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง (Self-Assessment Form : AF 02-10)     การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest and funding form : AF 03-10)    
ข้อมูลคำอธิบาย AF04_10     หนังสือแสดงความยินยอมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย AF05_10 (มีสัมภาษณ์)    
ตัวอย่างการเขียนใบหน้าอนุมัติ     สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)    
ตัวอย่างแบบชี้แจงการปรับแก้ตามมติ     ตัวอย่างบันทึกขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านกรรมการ    
ตัวอย่างบันทึกขอเสนอโครงการเพื่อรับรอง     ตัวอย่างการกรอกแบบตรวจสอบความครบถ้วน    
ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย     ตัวอย่างหนังสือรับรอง    
ตัวอย่างงบประมาณที่ได้รับ           
+