ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

1. ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์

2. รูปแบบปกหน้าวิทยานิพนธ์

3. รูปแบบการเรียบเรียงและการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์

4. การจัดทำบรรณานุกรม

5. อัญพจน์และการอ้างอิง

แบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ป.ตรี B.E.C. || ดาวน์โหลด

1.แบบฟอร์มขอเสนอรับรองจริยธรรมวิจัยฯ          
AF 01-10 Submission Form for Ethical Review     AF 02-10 Self-Assessment Form for PI    
AF 03-10 Conflict of Interest and Funding Form     AF 04-10 ข้อมูลคำอธิบายอาสาสมัครในโครงการวิจัย    
AF 04-10 ข้อมูลคำอธิบายอาสาสมัคร (7 - 12 ปี)     AF 05-10 หนังสือแสดงความยินยอม (7 - 12 ปี)    
AF 05-10 หนังสือแสดงความยินยอม (20 ปีขึ้นไป)     Full Proposal_กรณีไม่ขอทุนวิจัย    
Protocol Synopsis_สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ     ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร (ครั้งแรก)    
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร (หลังรับรอง)     บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัย    
AF 06-10 หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง (7-12 ปี)    
2.แบบฟอร์มขอปรับแก้          
BEC 13-1 แบบเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง     BEC 13-2 แบบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา    
บันทึกขอชี้แจงแก้ไขตามมติกรรมการจริยธรรมฯ    
3.แบบฟอร์มขอสรุปผลการวิจัย          
บันทึกขอส่งรายงานสรุปผลการวิจัยที่ผ่านกรรมการ แบบสรุปรายงานผลวิจัย AF01_15    
4.แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง          
BEC 14-1 แบบยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิจัยในมนุษย์     BEC 15 แบบอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่าง    
ใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี     สมุดบันทึกการเข้าปรึกษา
บันทึกขออนุญาตเก็บข้อมูล    
ตัวอย่างการเขียนใบหน้าอนุมัติ     ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย    
ตัวอย่างหนังสือรับรอง     ตัวอย่างงบประมาณที่ได้รับ           
+