ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

1. ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์

2. รูปแบบปกหน้าวิทยานิพนธ์

3. รูปแบบการเรียบเรียงและการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์

4. การจัดทำบรรณานุกรม

5. อัญพจน์และการอ้างอิง

แบบโครงร่างวิทยานิพนธ์ป.ตรี B.E.C. || ดาวน์โหลด

1.แบบฟอร์มขอปรับแก้          
BEC 13-1 แบบเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง     BEC 13-2 แบบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา    
2.แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง          
BEC 14-1 แบบยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิจัยในมนุษย์     BEC 15 แบบอนุมัติผลการพิจารณาโครงร่าง    
ใบหน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี     สมุดบันทึกการเข้าปรึกษา
บันทึกขออนุญาตเก็บข้อมูล    
ตัวอย่างการเขียนใบหน้าอนุมัติ     ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย    
ตัวอย่างหนังสือรับรอง     ตัวอย่างงบประมาณที่ได้รับ           
+