ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ตำแหน่ง / ทางวิชาการ ปี
2557 2558 2559 2560
อาจารย์ 52 50 60 54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20 21 22 25
รองศาสตราจารย์ 3 4 4 5
รวม 75 75 86 85

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปี
2557 2558 2559 2560
ปริญญาโท 43 39 47 42
ปริญญาเอก 32 36 39 47
รวม 75 75 86 89

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร ปี
2557 2558 2559 2560
ข้าราชการ 1 1 1 0
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน 20 20 25 25
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 13 14 9 10
ลูกจ้างประจำ 1 1 1 1
รวม 35 36 36 36