ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th


นำเสอนผล / ตีพิมพ์ อ่านทั้งหมด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018
คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ผลงานวิจัยล่าสุด อ่านทั้งหมด...
การเลือกจังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาครั้งแรกและนักท่องเที่ยวซ้ำ
รูปแบบการดำเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง (Community Based Tourism in the Lower Northern Part of Thailand)
ระบบบริหารจัดการเท็มเพลตของเว็บไซต์สำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยเว็บแอพพลิเคชัน ของ อาจารย์กนกกาญจน์  นมะหุต
การจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานในจังหวัดพิษณุโลก ของ อาจารย์อัจฉรา ศรีพันธ์
โครงการการมีส่วนร่วมของบรรณาธิการรับเชิญในรายวิชาการผลิตของนิสิตด้านวารสารศาสตร์ ของ ผศ.ดร.พูนสุข ภระมรทัต
ทุนวิจัย อ่านทั้งหมด...
สวก. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการวิจัย Food Valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562
วช. ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2562
วช. รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย
วช. รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563
บทความวิจัย อ่านทั้งหมด...
แรงจูงใจทางด้านการเงินและแรงจูงใจด้านอื่นๆ ในการทำงานของแพทย์: กรณีจังหวัดพิษณุโลก โดย.. พุดตาน พันธุเณร
การศึกษาเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรม(ถนนคนเดิน) ของจังหวัดพิษณุโลก โดย... อาจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้พิการในประเทศไทย โดย.. ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี บัวสุข
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีจากสื่อมวลชนที่มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกาหลีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  โดย....พัทธนันท์ เด็ดแก้ว
อบรม / สัมนา อ่านทั้งหมด...
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนว7 หลักสูตร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญสัมมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018
สกว. ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลงานที่เผยแพร่ อ่านทั้งหมด...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.รัชนี มุขแจ้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 55, นครศรีธรรมราช
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 55, นครศรีธรรมราช
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 55, นครศรีธรรมราช
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ อัจฉรา ศรีพันธ์ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555, เชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด...
กองบริหารการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยแสดงความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเกี่ยวกับการวิจัย จำนวน 5 ฉบับ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง การสนับสนุนค่าแปลบทความสำหรับเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย
กองบริหารการวิจัย ส่งหนังสือ Abstract การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์
พี่เลี้ยงนักวิจัย 3 ท่านประจำคณะฯ ปี 55 สำหรับเป็นที่ปรึกษาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ทุกๆ ท่าน
Link อื่นๆ อ่านทั้งหมด...
สกว. ขอเชิญเข้าร่วมประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ คปก.
การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
คู่มือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัยในงานประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แสดงผลรายงาน จำนวนเงิน จำนวนงานวิจัย แต่ละปีงบประมาณ
ลำดับที่ นักวิจัย ชื่องานวิจัย จำนวนเงิน
1 ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ พอร์ตการลงทุนเน้นคุณค่าและความได้เปรียบในการแข่งขัน 100000
2 ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ การลงทุนเน้นคุณค่าในบริษัทประกันภัยของไทย 80000
3 นางสาวจุฑามาศ บุญราชแขวง วิเคราะห์งานพัฒนาการระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 10000
4 นางศิรินารถ เกตุเพ็ชร ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กับคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 10000
5 นางสาวชญาพร คุณประทุม การศึกษาเพื่อพัฒนา BEC Green Market อย่างมีส่วนร่วม 10000
6 นายเกรียงศักดิ์ กาละภักดี ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติของนิสิต ต่อเกณฑ์การลงโทษและการตัดคะแนนความประพฤติ นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 10000
7 อาจารย์พินิตตา สุโกศล การสื่อสารระหว่างประเทศในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 80000

1  2    3    4    5    6  ...18 ถัดไป >>

จำนวนรายการทั้งหมด 124 รายการ