ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Arts Program in Tourism Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและจิตบริการ

จุดเด่นของหลักสูตร
การศึกษาเชิงลึกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการสร้างสรรค์ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รูปแบบการจัดการศึกษา

แผน ก 2 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
แผน ข ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

คุณสมบัติทั่วไป
1) ผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับรอง
2) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3) ไม่เคยถูกคัดชื่ออันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
2. คุณสมบัติไม่ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 6 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนรับนิสิต
แผน ก แบบ ก2 จำนวน 10 คน

วิธีรับเข้าการศึกษา
พิจารณาจากใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

แผนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและจิตบริการ แผน ก2 (จัทร์-ศุกร์) 90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500


**หมายเหตุ ปีการศึกษา 2651 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและจิตบีิการ มีกำหนดเปิดรับนิสิต แผน ข (เพิ่มเติม) โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาดังนี้

แผนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและจิตบริการ แผน ข (เสาร์-อาทิตย์) 210,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 - 20,000