ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีและก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหาทางการบัญชี รวมถึงมีทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางการบัญชี และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

The Program Structure
The Full-Time MBA program offers an intense curriculum comprising of 36 credits completed within two academic years.

ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
หลักสูตรแผน ข เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร เท่ากับ 100,000 บาท โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

หลักสูตรแผน ข
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร เท่ากับ 180,000 บาท โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรแผน ข
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2) สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้านการบัญชีที่ทางหลักสูตรกำหนดก่อนเข้าศึกษา

***หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดใบสมัคร