ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Economics Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
1. เน้นการบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนที่นำไปสู่งานวิจัย
2. เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem - based learning)
3. เน้นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์

ระยะเวลาการศึกษา
2 ปี เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (พร้อมทำวิทยานิพนธ์)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
120,000 บาท (แบ่งชำระเป็น 4 ครั้ง ครั้งละ 30,000 บาท)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
- นักวิเคราะห์ในองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการอื่น ๆ
- นักบริหาร นักวางแผน และที่ปรึกษาองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน

รายวิชาที่น่าสนใจ
- เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
- เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เศรษฐศาสตร์เกษตร
- เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
- เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
- เศรษฐศาสตร์แรงงาน
- เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
- เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
151,200 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800