ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Business Administration Program in Strategic Information Technology Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
แสดงถึงการวางแผน ออกแบบ จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงานธุรกิจ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์ นับเป็นวิชาชีพที่เพิ่มพูนคุณค่าของธุรกิจ ด้วยการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่สภาพ แวดล้อมทางธุรกิจ และดำเนินการแก้ไขปัญหาของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วิเคราะห์ผลกระทบของ การพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการกำหนดการใช้สอยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแผนงานกลยุทธ์อย่างยั่งยืน

นักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางกลยุทธ์
ทำงานร่วมกับนักธุรกิจ นักออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาระบบ พัฒนาการสร้างสรรค์ ด้วยการกำหนดกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาและกำหนดการใช้ประโยชน์ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์กร อาทิเช่น ระบบ เครือข่าย แผนผังการวางระบบประเมินผลกระทบของการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

โอกาสทางวิชาการ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาต่อขั้นก้าวหน้าในสาขาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ โดยเป็นไปตามระเบียบการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบเขตของงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- งานออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- งานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- งานประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

โอกาสทางวิชาชีพ
1. ทำงานในภาคเอกชน เช่น ทำงานส่วนตัว สำนักงานและบริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และองค์กรและองค์การที่ไม่หวังผลกำไรต่าง ๆ
2. ทำงานในภาคราชการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย โรงเรียน

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน คือ
แผนการเรียน ก1 หลักสูตร 4 ภาคการศึกษา (2 ปี) ประกอบด้วย รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต (โดยจะเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานจำนวน 6 หน่วยกิต ซึ่งประเมินผล เป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต)
แผนการเรียน ก2 หลักสูตร 4 ภาคการศึกษา (2 ปี) ประกอบด้วย รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (โดยจะเรียนรายวิชาปรับพพื้นฐานจำนวน 6 หน่วยกิต ซึ่งประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
151,200 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800