ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Communication Arts Program in Communications

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
1. หลักสูตรฯ ประกอบด้วยคณาจารย์ทั้งภายในภาควิชาฯ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง รวมถึงนักวิชาชีพ และนักนิเทศศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ
2. หลักสูตรฯ มีวิชาเลือกเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่่หลากหลาย ทั้งกลุ่มวิชาการสื่อสารองค์กร และกลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน
3. ค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเทียบกับการศึกษาส่วนกลาง
4. เน้นการสอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ โดยนำกรณีศึกษาในสังคมเป็นประเด็น

ระยะเวลาการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (ทำวิทยานิพนธ์)
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

รายวิชาที่น่าสนใจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการสื่อสาร
- การสื่อสารเพื่อการบริหารความสัมพันธ์
- ประเด็นปัจจุบันทางการสื่อสาร
- ทักษะการสื่อสารและการออกแบบสาร
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- การจัดการสื่อชุมชน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
91,000 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750