ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Business Administration (M.B.A.)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร จัดการองค์กรท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขันทางธุรกิจและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเน้น ให้ผู้ประกอบการมีสภาวะผู้นำและบริหารจัดการองค์กร โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ในการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและนักธุรกิจ ที่มีชื่อเสียงตลอดจนมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
3. จัดโครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจากทุกสาขาวิชา
3) ไม่อยู่ในสมณเพศ
4) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ และไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่อง มาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ และไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่อง มาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด

เอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3. สำเนาใบทรายสคิปท์ และสำเนาปริญญาบัตร อย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

แผนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
แผน ก2 เสาร์-อาทิตย์ 210,000 52,500 52,500 52,500 52,500 0 - 10,000

แผนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
Executive แผน ข 270,000 60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 - 10,000
Master of Communication Arts Program in Communication

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

จุดเด่นของหลักสูตร
1. มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางการสื่อสาร ที่ตอบสนองต่อสังคมในยุคดิจิทัล และคงซึ่งความ เป็นท้องถิ่น
2. มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการสื่อสาร สู่สาธารณะ
3. มีการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัด โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อใหม่

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 หน่วยกิต
   - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
   จำนวน 5 คน
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
   จำนวน 20 คน (กรณีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน จะไม่เปิดสอนหลักสูตร)

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
• แนบหัวข้องานวิจัยที่สนใจ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ส่งมาพร้อมกับใบสมัครเรียน)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
   แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
   แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
210,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
รายวิชาที่น่าสนใจ
1. ทฤษฎีการสื่อสาร
2. การสื่อสารในยุคดิจิทัล
3. การวิจัยทางการสื่อสาร
4. การสื่อสารโลกาท้องถิ่นภิวัฒน์
5. ยุทธศาสตร์การออกแบบและจัดการสาร
6. การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์


ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงสร้างหลักสูตร


Master of Business Administration Program in Strategic Information Technology Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

จุดเด่นหลักสูตร
          มุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการที่ทันสมัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์กับนานาประเทศ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้บูรณาการเข้ากับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่สามารถขจัดกำแพงความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรและแต่ละหน่วยขององค์กร ภายใต้จิตสำนึกในจรรยาบรรณสายวิชาชีพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างทางเลือกในการนำ กลยุทธ์การบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไปใช้ สร้างบุคลิกภาพในการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำในการจัดการได้อย่างลงตัว

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก แบบ ก1
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 10 หน่วยกิต
  - วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต
• แผน ก แบบ ก2
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 10 หน่วยกิต
  - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• แผน ก แบบ ก1 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
   จำนวน 5 คน
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
   จำนวน 5 คน
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
   จำนวน 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
• สำหรับผู้สมัครเรียน แผน ก แบบ ก1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร
2. การจัดการนวัตกรรมองค์กร
3. การบูรณาการเชิงกลยุทธ์
4. การตลาดดิจิทัล
5. รูปแบบการดำเนินการธุรกิจ
6. การวางแผนและการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
   แผน ก แบบ ก1 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
151,200 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800
   แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
151,200 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800
   แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
151,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200


ดาวน์โหลดใบสมัคร  โครงสร้างหลักสูตร
Master of Economics Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
          หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ การทำ วิจัยและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ภายใต้การ เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจประเทศ และเศรษฐกิจโลก

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก แบบ ก2
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
  - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
• แผน ข
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
  - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
  - จำนวน 10 คน
• แบบ ข (เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2562)
  - จำนวน 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
  -

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย
ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายวิชาที่น่าสนใจ
  - เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  - เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - เศรษฐศาสตร์เกษตร
  - เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
  - เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
  - เศรษฐศาสตร์แรงงาน
  - เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
  - เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
  แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
  แแผน ข (เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2562)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
200,000 35,000 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000 30,000


ดาวน์โหลดใบสมัคร   โครงสร้างหลักสูตร


Master of Business Administration Program in Asian Business Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเอเชีย

About the Program
The program is designed to equip graduates with deep understanding of the true nature of diverse economies and culture in Asian region as well as with remarkable capability to be successful scholars and business leaders, particularly in Asian business. It is suitable for academic and business people who seek to participate in Asian's fast growing markets. The program provides comprehensive understanding of how to successfully perform research and business tasks in the challenging circumstances of the Asian countries and keep students well-informed of Asia's dynamic environments.

The Program Structure
The Full-Time MBA program offers an intense curriculum comprising of 36 credits completed within two academic years.

Plan A1
No core courses
No electives
36 credits hours of thesis
6 credit hours of non-credit classes

Essential Tools and Update
1. Research Methodology in Social Sciences
2. Seminar in Management Theories
3. Current Topics in Asian Business Management

Country Specific Doing Business in a Specific Country
Comparative Regional Studies
Tuition 2017-18 (in Thai Baht)

Teaching Method English is used as a medium of instruction in all classes. Teaching method is a combination of lecture, group discussions, and seminars. Business case studies used in classes are emphasized but are not limited to Asian countries. At the end of the program, students are required to choose a country of their interest and to examine the variety of industries within that country to understand the market realities

Admissions Students in Plan A1 and A2 are required to have
- A university graduate with a Bachelor's degree of equivalent in Business Administration or in a related field with a GPA of 2.75 or as approved by the program committee.
- TOEFL 500 or equivalent in other tests as specified by Naresuan University or as approved by the program committee.
- At least 1 year of work experience or as approved by the program committee.

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
370,000 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500Master of Accountancy Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

จุดเด่นหลักสูตร
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีและก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหาทางการบัญชี รวมถึงมีทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางการบัญชี และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
   - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
จำนวน 5 คน
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
จำนวน 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
• แผน ก แบบ ก2
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี
   - แนบหัวข้องานวิจัยที่สนใจ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ส่งมาพร้อมกับใบสมัครเรียน
• แผน ข
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
   - สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้าน การบัญชีที่ทางหลักสูตรกำหนดก่อนเข้าศึกษา
   - แนบหัวข้องานวิจัยที่สนใจ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ส่งมาพร้อมกับใบสมัครเรียนคุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
   แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

   แผน ข. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
   แผน ข. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

ดาวน์โหลดใบสมัคร   โครงสร้างหลักสูตร


Master of Arts Program in Tourism and Hospitality Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ

จุดเด่นของหลักสูตร
          การศึกษาเชิงลึกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการสร้างสรรค์ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
  - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
  - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
  จำนวน 10 คน
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  จำนวน 20 คน (กรณีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน จะไม่เปิดสอนหลักสูตร)

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลังจบปริญญาตรีมาอย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
  1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
  4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายวิชาที่น่าสนใจ
  1. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ
  2. สหวิทยาการศึกษาในการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ
  3. การวิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว
  4. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ
  5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร
  3. ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
  4. ดร.จารุวรรณ แดงบุปผา
  5. ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
  แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500


แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
210,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 - 20,000


ดาวน์โหลดใบสมัคร   โครงสร้างหลักสูตร