ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Business Administration (M.B.A.)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร จัดการองค์กรท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขันทางธุรกิจและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเน้น ให้ผู้ประกอบการมีสภาวะผู้นำและบริหารจัดการองค์กร โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ในการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและนักธุรกิจ ที่มีชื่อเสียงตลอดจนมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
3. จัดโครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจากทุกสาขาวิชา
3) ไม่อยู่ในสมณเพศ
4) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ และไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่อง มาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ และไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่อง มาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด

เอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3. สำเนาใบทรายสคิปท์ และสำเนาปริญญาบัตร อย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงาน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
91,000 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750
Master of Communication Arts Program in Communications

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
1. หลักสูตรฯ ประกอบด้วยคณาจารย์ทั้งภายในภาควิชาฯ นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง รวมถึงนักวิชาชีพ และนักนิเทศศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ
2. หลักสูตรฯ มีวิชาเลือกเกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่่หลากหลาย ทั้งกลุ่มวิชาการสื่อสารองค์กร และกลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน
3. ค่าใช้จ่ายไม่สูง เมื่อเทียบกับการศึกษาส่วนกลาง
4. เน้นการสอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ โดยนำกรณีศึกษาในสังคมเป็นประเด็น

ระยะเวลาการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (ทำวิทยานิพนธ์)
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

รายวิชาที่น่าสนใจ
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการสื่อสาร
- การสื่อสารเพื่อการบริหารความสัมพันธ์
- ประเด็นปัจจุบันทางการสื่อสาร
- ทักษะการสื่อสารและการออกแบบสาร
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- การจัดการสื่อชุมชน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
91,000 22,750 22,750 22,750 22,750 22,750Master of Business Administration Program in Strategic Information Technology Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
แสดงถึงการวางแผน ออกแบบ จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงานธุรกิจ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์ นับเป็นวิชาชีพที่เพิ่มพูนคุณค่าของธุรกิจ ด้วยการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่สภาพ แวดล้อมทางธุรกิจ และดำเนินการแก้ไขปัญหาของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วิเคราะห์ผลกระทบของ การพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการกำหนดการใช้สอยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแผนงานกลยุทธ์อย่างยั่งยืน

นักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางกลยุทธ์
ทำงานร่วมกับนักธุรกิจ นักออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาระบบ พัฒนาการสร้างสรรค์ ด้วยการกำหนดกลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาและกำหนดการใช้ประโยชน์ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์กร อาทิเช่น ระบบ เครือข่าย แผนผังการวางระบบประเมินผลกระทบของการพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

โอกาสทางวิชาการ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาต่อขั้นก้าวหน้าในสาขาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ โดยเป็นไปตามระเบียบการสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอบเขตของงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- งานออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- งานวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- งานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- งานประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

โอกาสทางวิชาชีพ
1. ทำงานในภาคเอกชน เช่น ทำงานส่วนตัว สำนักงานและบริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน และองค์กรและองค์การที่ไม่หวังผลกำไรต่าง ๆ
2. ทำงานในภาคราชการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย โรงเรียน

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน คือ
แผนการเรียน ก1 หลักสูตร 4 ภาคการศึกษา (2 ปี) ประกอบด้วย รายวิชาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต (โดยจะเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานจำนวน 6 หน่วยกิต ซึ่งประเมินผล เป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต)
แผนการเรียน ก2 หลักสูตร 4 ภาคการศึกษา (2 ปี) ประกอบด้วย รายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต (โดยจะเรียนรายวิชาปรับพพื้นฐานจำนวน 6 หน่วยกิต ซึ่งประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
151,200 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800

Master of Economics Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
1. เน้นการบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนที่นำไปสู่งานวิจัย
2. เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem - based learning)
3. เน้นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์

ระยะเวลาการศึกษา
2 ปี เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ (พร้อมทำวิทยานิพนธ์)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
120,000 บาท (แบ่งชำระเป็น 4 ครั้ง ครั้งละ 30,000 บาท)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
- นักวิเคราะห์ในองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการอื่น ๆ
- นักบริหาร นักวางแผน และที่ปรึกษาองค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน

รายวิชาที่น่าสนใจ
- เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
- เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เศรษฐศาสตร์เกษตร
- เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
- เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
- เศรษฐศาสตร์แรงงาน
- เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
- เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
151,200 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800


ดาวน์โหลดใบสมัคร


Master of Business Administration Program in Asian Business Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเอเชีย

About the Program
The program is designed to equip graduates with deep understanding of the true nature of diverse economies and culture in Asian region as well as with remarkable capability to be successful scholars and business leaders, particularly in Asian business. It is suitable for academic and business people who seek to participate in Asian's fast growing markets. The program provides comprehensive understanding of how to successfully perform research and business tasks in the challenging circumstances of the Asian countries and keep students well-informed of Asia's dynamic environments.

The Program Structure
The Full-Time MBA program offers an intense curriculum comprising of 36 credits completed within two academic years.

Plan A1
No core courses
No electives
36 credits hours of thesis
6 credit hours of non-credit classes

Essential Tools and Update
1. Research Methodology in Social Sciences
2. Seminar in Management Theories
3. Current Topics in Asian Business Management

Country Specific Doing Business in a Specific Country
Comparative Regional Studies
Tuition 2017-18 (in Thai Baht)

Teaching Method English is used as a medium of instruction in all classes. Teaching method is a combination of lecture, group discussions, and seminars. Business case studies used in classes are emphasized but are not limited to Asian countries. At the end of the program, students are required to choose a country of their interest and to examine the variety of industries within that country to understand the market realities

Admissions Students in Plan A1 and A2 are required to have
- A university graduate with a Bachelor's degree of equivalent in Business Administration or in a related field with a GPA of 2.75 or as approved by the program committee.
- TOEFL 500 or equivalent in other tests as specified by Naresuan University or as approved by the program committee.
- At least 1 year of work experience or as approved by the program committee.

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
370,000 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีและก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหาทางการบัญชี รวมถึงมีทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางการบัญชี และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

The Program Structure
The Full-Time MBA program offers an intense curriculum comprising of 36 credits completed within two academic years.

ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
หลักสูตรแผน ข เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร เท่ากับ 100,000 บาท โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

หลักสูตรแผน ข
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร เท่ากับ 180,000 บาท โดยแบ่งชำระภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก2
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรแผน ข
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
2) สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้านการบัญชีที่ทางหลักสูตรกำหนดก่อนเข้าศึกษา

***หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลดใบสมัคร

Master of Arts Program in Tourism Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

จุดเด่นของหลักสูตร
การศึกษาเชิงลึกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการสร้างสรรค์ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รูปแบบการจัดการศึกษา

แผน ก 2 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เรียนวันจันทร์ – ศุกร์
แผน ข ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

คุณสมบัติทั่วไป
1) ผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับรอง
2) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3) ไม่เคยถูกคัดชื่ออันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4) มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5) มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
2. คุณสมบัติไม่ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 6 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนรับนิสิต
แผน ก แบบ ก2 จำนวน 10 คน

วิธีรับเข้าการศึกษา
พิจารณาจากใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500