ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Doctoral Degrees


Doctor of Philosophy Program in Economics

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย ชื่อย่อ : ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : Ph.D. (Economics)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
  รูปแบบ
    หลักสูตรระดับ 6 ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
  ภาษาที่ใช้
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  การรับเข้าศึกษา
    นิสิตไทยและนิสิตชาวต่างชาติ
  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
    เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จำนวนรับนิสิต
• หลักสูตรแบบ 1.1 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  จำนวน 10 คน

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2562

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  -อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการเศษฐศาสตร์/นักเศรษฐศาสตร์
  -นักวิจัยและนักวิชาการในสถาบันวิจัยและหน่วยงานราชการ
  -นักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและสถิติในธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
  -ผู้บริหารกิจการ เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ ในภาครัฐและเอกชน
  -ผู้กำกับดูแลนโยบายและแผนในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ประเทศและระดับนานาชาติ


ดาวน์โหลดใบสมัคร