ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Doctoral Degrees


Doctor of Philosophy Program in Economics

Outstanding program
          To be a source of economics knowledge development to produce graduates with knowledge of economics and area based research to combine other knowledge, up-to-date under changing times in regional, country, and world economics.

Course Highlights
          Adaptation Econometrics material for research and use of computer programs for model evaluation.

Instruction Model
          Plan 1.1 Focus on study and thesis: not less than 48 credits

Specific requirements
1. Submission of research proposal with the application form.
2. English proficiency test results following the required score of the university.

Course size (Saturday-Sunday)
1/2563 course size: 5 2/2563 course size: 5
Total tuition fee 400,000 baht

Degree Programme Directors of Ph.D. in Econs.Register