ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Doctoral Degrees


Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hospitality Management

Main Objectives of the Curriculum
          To produce graduates with leadership skills to develop tourism in Thailand that can enhance academic standards and research skills for development in every part of the tourism business with sustainability of tourism in ASEAN and associate countries.

Instructional Model
Plan 1.1
- Non-credit courses (6 credits)
- Thesis (48 credits)
Plan 2.1
- Core courses (6 credits)
- Elective courses (6 credits)
- Non-credit courses (6 credits)
- Thesis (36 credits)

Student Admission
• Plan 1.1 (Saturday - Sunday)
Class size: 10 students
• Plan 2.1 (Saturday - Sunday)
Class size: 10 students

Specific Admission Requirements
Plan 1.1 Experience
1.1 At least 3 years of work experience concerned with tourism and hospitality management. or
1.2 Research experience: Must have research experience, which is not part of the master’s degree (e.g., head of a research project or at least 30% of a research project)
Plan 2.1
Submission of a research proposal (1,500 – 2,500 words) with the application form.

Course Highlights
1. Seminar in Contemporary Issues in the International Tourism and Hospitality Industry
2. Seminar in Qualitative Research Methodology for Tourism and Hospitality
3. Seminar in Quantitative Research Methodology and Advanced Statistics for Tourism and Hospitality
4. Advanced Tourism and Hospitality Theory and Philosophy
5. Dimensional Vision of Leaders in Tourism and Hospitality


Register  Structure