ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Doctoral Degrees


Doctor of Philosophy Program in Communication

Main Objectives of the Curriculum
To produce graduates to be researchers, academics, and managers who are leaders in communication in the midst of social change, giving importance to local research and creative research. The program includes a research clinic and oral presentations abroad as well as seminars to exchange ideas with academic networks, both nationally and internationally.

Instructional Model
• Plan 1.1
- Non-credit courses (9 credits)
- Thesis (48 credits)
• Plan 2.1
- Core courses (6 credits)
- Elective courses (6 credits)
- Non-credit courses (9 credits)
- Thesis (36 credits)

Student Admission
• Plan 1.1 class size: 10 (The program will not be opened if there are less than 5 students.)
• Plan 2.1 (Program is not currently available.)

Specific Admission Requirements
Submission of a research proposal with the application form.

Course Highlights
1. Epistemology and Theory Construction
2. Advanced Communication Research Methodologies
3. Seminar

Register   Structure