ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Doctoral Degrees


Doctor of Philosophy Program in Business Administration

Main Objectives of the Curriculum
          Doctor of Philosophy Program in Business Administration believe that develop to produce graduates to be researchers, academics, who are leaders in communication in the midst of social change, giving importance to local research and creative research. The program includes a research clinic and oral presentations abroad as well as seminars to exchange ideas with academic networks, both nationally and internationally.

Instructional Model
Plan 1.1
- Non-credit courses (10 credits)
- Thesis (36 credits)
Plan 2.1
- Core courses (12 credits)
- Non-credit courses (10 credits)
- Thesis (36 credits)

Student Admission
• Plan 1.1
Class size: 5 students
• Plan 2.1
Class size: 10 students

Specific Admission Requirements
• Plan 1.1 At least 3 years of work experience concerned with Business Administration.
• Plan 2.1 At least 5 years of work experience concerned with Business Administration.
• Submission of a research proposal with the application form.

Course Highlights
- Philosophy and Ideology in Business Administration
- Contemporary Issue of Business Administration
- Seminar in Business Management Problems and Issues
- Literature Review and Conceptual DesignRegister  Structure