ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Economics

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จุดเด่นหลักสูตร
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และสามารถทำการวิเคราะห์วิจัย เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก เน้นการวิจัย (Research-based) ในบริบทตามสถานการณ์จริง (Area-based)

รายวิชาที่น่าสนใจ
- การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติเพื่อการวิจัย
- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ และการประเมินค่าแบบจำลอง

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. เน้นการเรียนและเน้นการทำวิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
1. แนบโครงร่างงานวิจัยพร้อมกับใบสมัคร
2. แนบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร


แผนการเรียน จำนวนรับนิสิต (คน)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
แบบ 1.1 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 5 5


หมายเหตุ (ถ้ามี)
- กรณีที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนไม่ถึง 5 คน ให้ขอความเห็นชอบในการจัดการเรียนการสอนจากคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3) ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3)
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
400,000 70,000 70,000 70,000 70,000 60,000 60,000 8,400