ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Economics

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย ชื่อย่อ : ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : Ph.D. (Economics)

จุดเด่นหลักสูตร
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และสามารถทำการวิเคราะห์วิจัย ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก เน้นการวิจัย (Research-based) ในบริบทตามสถานการณ์จริง (Area-based)

รูปแบบการจัดการศึกษา
แบบ 1.1 เน้นการเรียนและเน้นการทำวิทยานิพนธ์ : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
เทอม 1/2563 จำนวน 5 คน, เทอม 2/2563 จำนวน 5 คน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 400,000 บาท

รายวิชาที่น่าสนใจ
การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติเพื่อการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการประเมินค่าแบบจำลอง

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
1. แนบโครงร่างงานวิจัยพร้อมกับใบสมัคร
2. แนบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


สมัครเข้าศึกษา