ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Economics

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย ชื่อย่อ : ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : Ph.D. (Economics)

จุดเด่นหลักสูตร
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และระเบียบวิธีวิจับขั้นสูงให้เพียงพอที่จะทำการวิเคราะห์วิจัย มีความรู้ความสามารถด้สนเศรษฐศาสตร์ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก เน้นการพัฒนาทางการวิจัย(Research-based) ในบริบทตามสถานการณ์จริง(Area-based)

รูปแบบการจัดการศึกษา
แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• หลักสูตรแบบ 1.1 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  จำนวน 5 คน

รายวิชาที่น่าสนใจ
• การประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางเศรษฐมิติเพื่อการวิจัย โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
• การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมาณค่าแบบจำลอง โดย ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ


ดาวน์โหลดใบสมัคร