ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hospitality Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ

จุดเด่นของหลักสูตร
          การสร้างทุนมนุษย์ให้มีความสามารถและเป็นผู้นำในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมุ่งเน้น มาตรฐานทางวิชาการ การมีทักษะการวิจัยสูง และการขยายผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาทุกภาคส่วนของ ธุรกิจบริการที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการท่องเที่ยว ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประเทศที่เป็นภาคี

รูปแบบการจัดการศึกษา
• หลักสูตรแบบ 1.1
  - รายวิชาบังคับ จำนวน - หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน - หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
  - วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
• หลักสูตรแบบ 2.1
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
  - วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• หลักสูตรแบบ 1.1 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  1/2562 จำนวน 5 คน , 2/2562 จำนวน 5 คน
• หลักสูตรแบบ 2.1 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  1/2562 จำนวน 5 คน , 2/2562 จำนวน 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
แบบ 1.1
  1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งดังนี้
    1.1 ประสบการณ์การทำงาน: เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริการ อย่างน้อย 3 ปี
หรือ
    1.2 ประสบการณ์การทำวิจัย: เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญาระดับมหาบัณฑิต (หมายเหตุ: เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือเป็นผู้ร่วมวิจัยที่มีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 30)
  2) ต้องแนบโครงร่างข้อเสนอการวิจัย จำนวนระหว่าง 1,500-2,500 คำ มาในวันสมัคร
แบบ 2.1
  1) ต้องแนบโครงร่างข้อเสนอการวิจัย จำนวนระหว่าง 1,500-2,500 คำ มาในวันสมัคร

คุณสมบัติทั่วไป
  1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
  4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  5. ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า ระดับ A2 จากการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test (CEPT) หรือข้อสอบ Naresuan University Standard English Test (NU-SET) หรือข้อสอบที่สามารถเทียบเคียงผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

รายวิชาที่น่าสนใจ
  1. สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการนานาชาติ
  2. สัมมนาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการท่องเที่ยวและจิตบริการ
  3. สัมมนาวิธีวิจัยเชิงปริมาณและสถิติขั้นสูงสำหรับการท่องเที่ยวและจิตบริการ
  4. ปรัชญาและทฤษฏีการท่องเที่ยวและจิตบริการขั้นสูง
  5. มิติทัศน์ผู้นำด้านการท่องเที่ยวและจิตบริการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร
  3. ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
  4. ดร.จารุวรรณ แดงบุปผา
  5. ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
500,000 85,000 85,000 85,000 85,000 80,000 80,000 - - 80,000


ดาวน์โหลดใบสมัคร  โครงสร้างหลักสูตร