ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Tourism Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
จุดเด่นของหลักสูตร
การสร้างทุนมนุษย์ให้มีความสามารถและเป็นผู้นำในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมุ่งเน้น มาตรฐานทางวิชาการ การมีทักษะการวิจัยสูง และการขยายผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาทุกภาคส่วนของ ธุรกิจบริการที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการท่องเที่ยว ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประเทศที่เป็นภาคี

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. การศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวขั้นสูง
2. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และในโลกทัศน์ของความเป็นนานาชาติ

คุณสมบัติทั่วไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาในแผนการศึกษา แบบ ก หรือ แผนการศึกษาที่มีการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเป็นผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กันกับการท่องเที่ยว ในแผนการศึกษาแบบ ข หรือแผนการศึกษาที่ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ (Non-Thesis) จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
2. นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศ
3. ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างการวิจัย มายื่นในวันสมัคร

จำนวนรับนิสิต
แบบ 1.1 จำนวน 10 คน
แบบ 2.1 จำนวน 10 คน

วิธีรับเข้าการศึกษา
พิจารณาจากใบสมัคร และโครงร่างการวิจัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
500,000 85,000 85,000 85,000 85,000 80,000 80,000 - - 80,000