ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Tourism and Hospitality Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ

จุดเด่นของหลักสูตร
          เน้นการสร้างนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวที่ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้เชิงลึกในแนวคิดและทฤษฎีทางการท่องเที่ยว จิตบริการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยนำการวิจัยสังคมศาสตร์ขั้นสูงมาประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจากภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับสากล

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. หลักสูตรแบบ 1.1
- รายวิชาบังคับ จำนวน-หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก จำนวน-หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
2. หลักสูตรแบบ 2.1
- รายวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
1. หลักสูตรแบบ 1.1 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เทอม 1/63 จำนวน 5 คน, เทอม 2/63 จำนวน 5 คน
2. หลักสูตรแบบ 2.1 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เทอม 1/63 จำนวน 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. แนบโครงร่างงานวิจัยพร้อมกับใบสมัคร
2. แบบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รายวิชาที่น่าสนใจ
1. สัมมนาประเด็นร่วมสมัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการนานาชาติ
2. สัมมนาวิธีวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการท่องเที่ยวและจิตบริการ
3. สัมมนาวิธีวิจัยเชิงปริมาณและสถิติขั้นสูงสำหรับการท่องเที่ยวและจิตบริการ
4. ปรัชญาและทฤษฎีการท่องเที่ยวและจิตบริการขั้นสูง
5. มิติทัศน์ผู้นำด้านการท่องเที่ยวและจิตบริการ


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
500,000 85,000 85,000 85,000 85,000 80,000 80,000 - - 80,000


สมัครเข้าศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร