ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Communication

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรที่มุ่งสร้างนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ และนักบริหาร ที่จะเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสื่อนวัตกรรมใหม่ในสังคมอย่างรู้เท่าทันและกว้างไกล ให้ความสำคัญกับการวิจัยวัฒนธรรมสื่องานวิจัย การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และงานวิจัยนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ มีโครงการคลีนิควิจัยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และโครงการทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ รวมถึงการเข้าฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การแสวงหาความรู้และการสร้างทฤษฎี
2. ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารขั้นสูง
3. รายวิชาสัมมนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
5. โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. เน้นทำวิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 9 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต

คุณสมบัติเฉพาะ
1. แนบโครงร่างงานวิจัยพร้อมกับใบสมัคร
2. แนบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แผนการเรียน จำนวนรับนิสิต (คน)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
แบบ 1.1 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 5 5


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3) ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3)
แบบ 1.1
450,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 9,400