ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Communication

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรที่มุ่งสร้างนักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารที่จะเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรู้เท่าทันและกว้างไกล ให้ความสำคัญกับการวิจัยในท้องถิ่นและงานวิจัยสร้างสรรค์ มีโครงการคลีนิควิจัย และการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ รวมถึงการเข้าฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แบบ 1.1
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 9 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• แบบ 1.1 จำนวน 10 คน (กรณีผู้สมัครไม่ถึง 5 คน จะไม่เปิดสอนหลักสูตร)

คุณสมบัติเฉพาะ
• แนบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างวิจัย ส่งมาพร้อมกับใบสมัครเรียน

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การแสวงหาความรู้และการสร้างทฤษฎี
2. ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารขั้นสูง
3. สัมมนา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า ระดับ A2 จากการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Naresuan University Standard English Test (NU-SET) หรือข้อสอบที่สามารถเทียบเคียงผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

ดาวน์โหลดใบสมัคร   โครงสร้างหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
500,00 85,000 85,000 85,000 85,000 80,000 80,000 - - 80,000