ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Communication

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรที่มุ่งสร้าง นักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารที่จะเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรู้เท่าทันและกว้างไกล และมีความร่วมมือกับ Macquarie University, Australia ในการเข้าฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร

รูปแบบการจัดการศึกษา
รูปแบบการศึกษา เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษาในชั้นเรียนและ/หรือการวิจัยโดยมีการทำ วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และการศึกษารายงานวิชา เพิ่มเติม ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
แบบ 1.1 นิสิตจำต้องทำวิทยานิพนธ์จำนวน 48 หน่วยกิต และต้องลงทะเบียนเรียนครบตามที่ หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้นิสิตจะต้องเข้าเรียนในหมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตจำนวน 9 หน่วยกิต
แบบ 2.1 นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดรวม 48 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาที่ จะต้องศึกษาจำนวน 12 หน่วยกิต อันได้แก่ หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต และหมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิตรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตมีดังนี้
811601 การแสวงหาความรู้และการสร้างทฤษฎี (Epistemology and Theory Construction)
811602 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารขั้นสูง (Advanced Communication Research Methodologies)
811603 สัมมนาด้านการสื่อสาร 1 (Seminar in Communication 1)
811604 สัมมนาด้านการสื่อสาร 2 (Seminar in Communication 2)
811605 สัมมนาด้านการสื่อสาร 3 (Seminar in Communication 3)
โดยระยะเวลาในการศึกษาทั้ง 2 แบบ คือ 3 ปี

คุณสมบัติทั่วไป (ทั้ง 2 แบบ)
1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
3) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
4) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด คุณสมบัติต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
5) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแบบทำวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร (แบบ 1.1 ) ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างการวิจัยมายื่นในวันสัมภาษณ์

คุณสมบัติเฉพาะ
มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
1. กรณีถ้ามีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ซึ่งสามารถดูได้ในระเบียนการรับเข้าศึกษา หน้าที่ 2 ข้อที่ 3.3 เกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) หรือมีผลสอบ จากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรองหรือสอบผ่านรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด

จำนวนรับนิสิต
แบบ 1.1 จำนวน 10 คน (กรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 5 คน คณะจะไม่เปิดหลักสูตร)

วิธีรับเข้าการศึกษา
พิจารณาจากใบสมัคร (พร้อมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างวิจัยที่แนบมาพร้อมใบสมัคร)

• รายวิชาที่น่าสนใจ
1) การแสวงหาความรู้และการสร้างทฤษฎี
2) การศึกษาวิจัยการสื่อสารแบบบูรณาการ
3) การสื่อสารมวลชนและการพัฒนาประเทศ
4) การสื่อสารแบรนด์ (ตรา / สัญลักษณ์ ) แบบบูรณาการ
5) การสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
500,00 85,000 85,000 85,000 85,000 80,000 80,000 - - 80,000