ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Business Administration

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
• จุดเด่นหลักสูตร
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) มีความเชื่อว่าการพัฒนาบุคคลให้เป็นนักวิจัย และนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดวิเคราะห์ พัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบและกระบวนการทางธุรกิจ และนวัตกรรมทางบริหารธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้บริหารจัดการองค์กรในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

• รูปแบบการจัดการศึกษา
• แบบ 1.1
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 10 หน่วยกิต
  - วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
• แบบ 2.1
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 10 หน่วยกิต
  - วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• แบบ 1.1
  จำนวน 5 คน
• แบบ 2.1
  จำนวน 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
• ผู้สมัครเรียนแบบ 1.1 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานหรือการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
• ผู้สมัครเรียนแบบ 2.1 มีประสบการณ์ในการทำงานหรือการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
• แนบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างวิจัย ส่งมาพร้อมกับใบสมัครเรียน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า ระดับ A2 จากการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge Naresuan University Standard English Test (NU-SET) หรือข้อสอบที่สามารถเทียบเคียงผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

รายวิชาที่น่าสนใจ
- ปรัชญาและแนวคิดทางการบริหารธุรกิจ
- ประเด็นการวิจัยร่วมสมัยทางการบริหารธุรกิจ
- สัมมนาประเด็นและปัญหาทางการบริหารธุรกิจ
- การทบทวนวรรณกรรมและการออกแบบแนวคิดวิทยานิพนธ์


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
590,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90,000 90,000


ดาวน์โหลดใบสมัคร  โครงสร้างหลักสูตร