ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Business Administration

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ทำไมต้องศึกษา Ph.D. (การบริหารธุรกิจ) ที่ BEC NU?
   - พัฒนาให้เป็นนักวิจัยและนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพ
   - สร้างองค์ความรู้ด้านระบบและกระบวนการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางบริหารธุรกิจ
   - มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   - สนับสนุนให้นิสิตศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   - สนับสนุนทุนการศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. เน้นทำวิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 48 หน่วยกิต
2. เน้นเรียน Coursework และทำวิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   - Concept Paper ที่เกี่ยวข้องกับด้านบริหารธุรกิจ
   - หากมีประสบการณ์ทำงานและผลการสอบภาษาอังกฤษจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

จำนวนรับนิสิต

แผนการเรียน จำนวนรับนิสิต (คน)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
แบบ 1.1 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 5 5
แบบ 2.1 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 5 5

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3) ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3)
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
590,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90,000 12,300