ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Business Administration

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
• จุดเด่นของหลักสูตร
          เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจสำหรับอนาคตที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

• รูปแบบการจัดการศึกษา
          เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษาในชั้นเรียนและการวิจัย โดยการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และการศึกษารายงานวิชาเพิ่มเติม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. แบบ 1.1 ศึกษารายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์จำนวน 48 หน่วยกิต
2. แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต, รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 9 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต โดยการศึกษาทั้ง 2 แบบมีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

• คุณสมบัติทั่วไป
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25
2. นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ
3. มีประสบการณ์ในการทำงานหรือการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
6. คุณสมบัติต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างการวิจัยมายื่นในวันสมัครสอบ

• จำนวนรับนิสิต
1. แบบ 1.1 รับนิสิต จำนวน 5 คน
2. แบบ 2.1 รับนิสิต จำนวน 10 คน

• อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
- อาจารย์
- นักวิจัย
- ผู้บริหารในองค์กรรัฐและเอกชน
- ผู้ประกอบการ
- อาชีพอื่นๆ ทางด้านการบริหารธุรกิจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
500,000 85,000 85,000 85,000 85,000 80,000 80,000 - - 80,000