ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Business Administration

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ทำไมต้องศึกษา Ph.D. (การบริหารธุรกิจ) ที่ BEC NU?
   - พัฒนาให้เป็นนักวิจัยและนักวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจที่มีศักยภาพ
   - สร้างองค์ความรู้ด้านระบบและกระบวนการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางบริหารธุรกิจ
   - มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสอนจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   - สนับสนุนให้นิสิตศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   - สนับสนุนทุนการศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์

• รูปแบบการจัดการศึกษา
หลักสูตร 3 ปี
   - เน้นทำวิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)
   - เน้นเรียน Courseworkและทำวิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)


คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   - Concept Paper ที่เกี่ยวข้องกับด้านบริหารธุรกิจ
   - หากมีประสบการณ์ทำงานและผลการสอบภาษาอังกฤษ
จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
590,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90,000 90,000


สมัครเข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร