ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาเอก


Doctor of Philosophy Program in Business Administration

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
• จุดเด่นของหลักสูตร
          เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจสำหรับอนาคตที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

• รูปแบบการจัดการศึกษา
          เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษาในชั้นเรียนและการวิจัย โดยการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และการศึกษารายงานวิชาเพิ่มเติม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. แบบ 1.1 ศึกษารายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์จำนวน 48 หน่วยกิต
2. แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาบังคับ จำนวน 12 หน่วยกิต, รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 9 หน่วยกิตและทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต โดยการศึกษาทั้ง 2 แบบมีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

• คุณสมบัติทั่วไป
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองและได้เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25
2. นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ
3. มีประสบการณ์ในการทำงานหรือการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
6. คุณสมบัติต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างการวิจัยมายื่นในวันสมัครสอบ

• อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
- อาจารย์
- นักวิจัย
- ผู้บริหารในองค์กรรัฐและเอกชน
- ผู้ประกอบการ
- อาชีพอื่นๆ ทางด้านการบริหารธุรกิจ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
500,000 85,000 85,000 85,000 85,000 80,000 80,000 - - 80,000


Doctor of Philosophy Program in Communication

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
จุดเด่นของหลักสูตร
หลักสูตรที่มุ่งสร้าง นักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารที่จะเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรู้เท่าทันและกว้างไกล และมีความร่วมมือกับ Macquarie University, Australia ในการเข้าฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร

รูปแบบการจัดการศึกษา
รูปแบบการศึกษา เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษาในชั้นเรียนและ/หรือการวิจัยโดยมีการทำ วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และการศึกษารายงานวิชา เพิ่มเติม ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
แบบ 1.1 นิสิตจำต้องทำวิทยานิพนธ์จำนวน 48 หน่วยกิต และต้องลงทะเบียนเรียนครบตามที่ หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้นิสิตจะต้องเข้าเรียนในหมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตจำนวน 9 หน่วยกิต
แบบ 2.1 นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดรวม 48 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาที่ จะต้องศึกษาจำนวน 12 หน่วยกิต อันได้แก่ หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์จำนวน 36 หน่วยกิต และหมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 9 หน่วยกิตรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตมีดังนี้
811601 การแสวงหาความรู้และการสร้างทฤษฎี (Epistemology and Theory Construction)
811602 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารขั้นสูง (Advanced Communication Research Methodologies)
811603 สัมมนาด้านการสื่อสาร 1 (Seminar in Communication 1)
811604 สัมมนาด้านการสื่อสาร 2 (Seminar in Communication 2)
811605 สัมมนาด้านการสื่อสาร 3 (Seminar in Communication 3)
โดยระยะเวลาในการศึกษาทั้ง 2 แบบ คือ 3 ปี

คุณสมบัติทั่วไป (ทั้ง 2 แบบ)
1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองทุกสาขาวิชา
2) นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
3) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
4) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด คุณสมบัติต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
5) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกแบบทำวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร (แบบ 1.1 ) ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างการวิจัยมายื่นในวันสัมภาษณ์

คุณสมบัติเฉพาะ
มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
1. กรณีถ้ามีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ซึ่งสามารถดูได้ในระเบียนการรับเข้าศึกษา หน้าที่ 2 ข้อที่ 3.3 เกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก) หรือมีผลสอบ จากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรองหรือสอบผ่านรายวิชาที่หลักสูตรกำหนด

จำนวนรับนิสิต
แบบ 1.1 จำนวน 10 คน (กรณีมีผู้สมัครไม่ถึง 5 คน คณะจะไม่เปิดหลักสูตร)

วิธีรับเข้าการศึกษา
พิจารณาจากใบสมัคร (พร้อมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างวิจัยที่แนบมาพร้อมใบสมัคร)

• รายวิชาที่น่าสนใจ
1) การแสวงหาความรู้และการสร้างทฤษฎี
2) การศึกษาวิจัยการสื่อสารแบบบูรณาการ
3) การสื่อสารมวลชนและการพัฒนาประเทศ
4) การสื่อสารแบรนด์ (ตรา / สัญลักษณ์ ) แบบบูรณาการ
5) การสื่อสารในยุคโลกาภิวัฒน์


ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
500,00 85,000 85,000 85,000 85,000 80,000 80,000 - - 80,000


Doctor of Philosophy Program in Tourism Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
จุดเด่นของหลักสูตร
การสร้างทุนมนุษย์ให้มีความสามารถและเป็นผู้นำในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมุ่งเน้น มาตรฐานทางวิชาการ การมีทักษะการวิจัยสูง และการขยายผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาทุกภาคส่วนของ ธุรกิจบริการที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการท่องเที่ยว ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและประเทศที่เป็นภาคี

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. การศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวขั้นสูง
2. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง และในโลกทัศน์ของความเป็นนานาชาติ

คุณสมบัติทั่วไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาในแผนการศึกษา แบบ ก หรือ แผนการศึกษาที่มีการทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเป็นผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กันกับการท่องเที่ยว ในแผนการศึกษาแบบ ข หรือแผนการศึกษาที่ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ (Non-Thesis) จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
2. นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศ
3. ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างการวิจัย มายื่นในวันสมัคร

จำนวนรับนิสิต
แบบ 1.1 จำนวน 10 คน
แบบ 2.1 จำนวน 10 คน

วิธีรับเข้าการศึกษา
พิจารณาจากใบสมัคร และโครงร่างการวิจัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
500,00 85,000 85,000 85,000 85,000 80,000 80,000 - - 80,000