ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ : บช.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ : B. Acc.

  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและรู้ถึงบทบาทของการบัญชี ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถประยุกต์ ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของชาติ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงานบัญชี, สมุห์บัญชี, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบ บัญชีภาษีอากร, ผู้วางระบบบัญชี เป็นต้นอ่านเพิ่มเติม