ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
ชื่อย่อ : นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts (Public Relation)
ชื่อย่อ : B.Com. Arts (Public Relation)

  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงวิชาการ สามารถประยุกต์องค์ความรู้อย่างมีสุนทรียะ มีความคิด สร้างสรรค์ สามารถผลิตสื่อที่ทันต่อสังคมยุคปัจจุบัน และต่อยอดความคิดในงานได้อย่างแท้จริง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ รับจ้างผลิตผลงานอิสระ (Freelance) ทำงานทางด้านการสื่อสารองค์กร การสื่อสารการตลาด วิทยุและโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วารสารศาสตร์ กราฟิก สื่อดิจิทัล และอาชีพอิสระของตนเอง เป็นต้นอ่านเพิ่มเติม