ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อ : B.Com. Arts

   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts Program) เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 ที่ถูกพัฒนาให้มีเนื้อหาตอบสนองต่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล และการทำงานการสื่อสารแบบบูรณาการ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความเท่าทันและสามารถผลิตข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มีความแตกต่างโดดเด่นทางเทคนิคการผลิต สอดรับกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นต้นไป เพื่อให้ประเทศไทยได้มีทุนมนุษย์ที่จะกลายเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม สร้างผู้ใช้งานสื่อและข่าวสารในยุคดิจิทัลให้รู้เท่าทัน และเข้าใจในกฏระเบียบอย่างถูกต้อง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันและการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังต้องการปลูกฝังให้นิสิตมีความเชื่อมั่น รักที่จะแสวงหาความรู้ผ่านทฤษฏี งานวิจัย และการปฏิบัติ เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาการทำงานทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสาร และ วิชาเอกการสื่อสารองค์กรโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนนิเทศศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา