ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Economics
ชื่อย่อ : B.Econ

  สร้างบัณฑิตผู้ถึงพร้อมซึ่งความรู้ จริยธรรม และความสามารถในการวิเคราะห์ เน้นความรู้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และเรียนรู้ เครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ใช้ทักษะด้านคณิตศาสตร์ สร้างแบบจำลองเศรษฐกิจเพื่อการวิเคราะห์ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเงินการธนาคารนักวิจัย และวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การตลาดและกลยุทธ์ นักวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นต้นอ่านเพิ่มเติม