ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ : B.A. (Tourism)

  มุ่งเน้นการเรียนการสอนในศาสตร์และศิลป์ของการบริการ ในธุรกิจการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบเช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจ ที่พักแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา เน้นการประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ บุคลากรของบริษัทนำเที่ยว โรงแรม สายการบิน ธุรกิจบริการด้านอาหารและ เครื่องดื่มกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบ การธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม