ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Finance and Banking))
ชื่อย่อ : B.B.A. (Finance and Banking)

  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการจัดการและวางแผนทางการเงิน วิเคราะห์การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงานธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง คลังจังหวัดกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจการประกันภัย (คปภ.) เป็นต้นอ่านเพิ่มเติม