ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Computer)

  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานทำ สร้างการทำวิจัยขั้นพื้นฐาน สร้างทัศนคติเชิงบวก สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นสร้างเครือข่าย (Networking)ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนให้มาช่วยเสริมในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านธุรกิจ ผู้ทดสอบระบบและโปรแกรม นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบ ผู้ตรวจสอบ การควบคุมการจัดการภายในระบบ IT ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม