ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Management)

  ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการจัดการธุรกิจ ในด้านการตลาด การเงิน การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนทักษะการติดต่อ สื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ เจ้าของธุรกิจของตนเอง หรือสานต่อกิจการของครอบครัว พนักงานในสถานประกอบการ ธุรกิจหรือองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ นักวิจัยอิสระ นักวิจัยในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม