ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Management)

  ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการจัดการธุรกิจ ในด้านการตลาด การเงิน การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนทักษะการติดต่อ สื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ เจ้าของธุรกิจของตนเอง หรือสานต่อกิจการของครอบครัว พนักงานในสถานประกอบการ ธุรกิจหรือองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ นักวิจัยอิสระ นักวิจัยในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Computer)

  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานทำ สร้างการทำวิจัยขั้นพื้นฐาน สร้างทัศนคติเชิงบวก สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นสร้างเครือข่าย (Networking)ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนให้มาช่วยเสริมในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านธุรกิจ ผู้ทดสอบระบบและโปรแกรม นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบ ผู้ตรวจสอบ การควบคุมการจัดการภายในระบบ IT ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Finance and Banking))
ชื่อย่อ : B.B.A. (Finance and Banking)

  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในการจัดการและวางแผนทางการเงิน วิเคราะห์การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงานธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง คลังจังหวัดกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจการประกันภัย (คปภ.) เป็นต้นอ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Tourism)
ชื่อย่อ : B.A. (Tourism)

  มุ่งเน้นการเรียนการสอนในศาสตร์และศิลป์ของการบริการ ในธุรกิจการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบเช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจ ที่พักแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา เน้นการประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ บุคลากรของบริษัทนำเที่ยว โรงแรม สายการบิน ธุรกิจบริการด้านอาหารและ เครื่องดื่มกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกอบ การธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Economics
ชื่อย่อ : B.Econ

  สร้างบัณฑิตผู้ถึงพร้อมซึ่งความรู้ จริยธรรม และความสามารถในการวิเคราะห์ เน้นความรู้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และเรียนรู้ เครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ใช้ทักษะด้านคณิตศาสตร์ สร้างแบบจำลองเศรษฐกิจเพื่อการวิเคราะห์ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเงินการธนาคารนักวิจัย และวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การตลาดและกลยุทธ์ นักวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นต้นอ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ : บช.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ : B. Acc.

  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและรู้ถึงบทบาทของการบัญชี ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถประยุกต์ ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจของชาติ อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พนักงานบัญชี, สมุห์บัญชี, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบ บัญชีภาษีอากร, ผู้วางระบบบัญชี เป็นต้นอ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อ : B.Com. Arts

   หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts Program) เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 ที่ถูกพัฒนาให้มีเนื้อหาตอบสนองต่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล และการทำงานการสื่อสารแบบบูรณาการ มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความเท่าทันและสามารถผลิตข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มีความแตกต่างโดดเด่นทางเทคนิคการผลิต สอดรับกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นต้นไป เพื่อให้ประเทศไทยได้มีทุนมนุษย์ที่จะกลายเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม สร้างผู้ใช้งานสื่อและข่าวสารในยุคดิจิทัลให้รู้เท่าทัน และเข้าใจในกฏระเบียบอย่างถูกต้อง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันและการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังต้องการปลูกฝังให้นิสิตมีความเชื่อมั่น รักที่จะแสวงหาความรู้ผ่านทฤษฏี งานวิจัย และการปฏิบัติ เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาการทำงานทั้งในเชิงวิชาการและวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกสื่อสร้างสรรค์และการสื่อสาร และ วิชาเอกการสื่อสารองค์กรโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียนนิเทศศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา