ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หัวหน้างานธุรการ (รักษาการ)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

หัวหน้างานการเงิน

หัวหน้างานบริการการศึกษา

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา (รักษาการ)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ (รักษาการ)

หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รักษาการ)

หัวหน้างานพัสดุ (รักษาการ)