ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม

ประวัติการศึกษา

ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
1 ปริญญาตรี ศศ.บ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้า
2 ปริญญาโท M.B.A (International Business , and Finance & Banking) Dominican University ,USA
3 ปริญญาเอก Ph.D.Doctor of Philosophy in Management Science U. of Strathclyde , UK

ประสบการณ์การทำงาน

ที่ ตำแหน่ง องกรค์
1 คณบดี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการฤศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา