ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

อาจารย์พุฒน์ ภาณุวณิชชากร

ประวัติการศึกษา

ที่ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่

ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์

ที่ ชื่อเรื่อง ปี
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

ผลงานวิจัย

ที่ ชื่อเรื่อง

การอบรม

ที่ ชื่อเรื่อง สถานที่ วันที่

ประสบการณ์การทำงาน

ที่ ตำแหน่ง องกรค์