ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและ Accreditation

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
(รักษาการ)