ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยว

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ