ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
  • งานวิจัย

    •คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

    •มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์
อพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย "นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก"
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ.2023 (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฏหมายตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”
ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ และแนวปฏิบัติการส่งผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 18
วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอ “แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565”
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 1)
Mekong ROK Cooperation Fund (MKCF) ขอเชิญชวน หน่วยงานที่สนใจจัดทำและเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอขับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 6

สารพันธุ์ สมุนไพรกับรูปแบบการสร้างมูลค่าทางการตลาดและเทคโนโลยี สัดส่วน 25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์

สารพันธุ์ สมุนไพรกับรูปแบบการสร้างมูลค่าทางการตลาดและเทคโนโลยี สัดส่วน 25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ