ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลักสูตร M.B.A. คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหลักสูตรแรกของไทย ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพการศึกษาในระดับสากล Abest 21

หลักสูตร M.B.A. คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหลักสูตรแรกของไทย ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพการศึกษาในระดับสากล Abest 21 7 ก.ค. 2558


วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ได้ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) แล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Business Economics and Communication ได้ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index: ACI) เป็นที่เรียบร้อย 14 พ.ย. 2560


Congratulations Team : Fibrovera Wound Dressing

Congratulations Team : Fibrovera Wound Dressing คว้ารางวัล Houston Technology Center Asia Innovation Award Winner จากการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @Sasin 2018 12 ก.พ. 2561


CAT ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดหนังสั้น “Short Film-Shortcuts”

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานและมอบรางวัลในงานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น “Short Film-Shortcuts” 15 พ.ย. 2560


อ่านทั้งหมด...

วิทยากรระดับประเทศคำตอบ :หลักสูตรในระดับปริญญาโท มีดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ก แบบ ก2
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (ภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการสื่อสาร
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาบัญชี
คำตอบ :ป.เอก มี 3 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การสื่อสาร
คำตอบ :ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ก แบบ ก2
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (ภาษาอังกฤษ) ทั้งแผน ก และแผน ข
- สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ แผน ก2
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสาร