ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ขอเรียนเชิญบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) Road show 7 คณะ วัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในมหาวิทยาลัยเกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภาคการศึกษาสู่เอกชน อันเป็นพลังขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 13 ธ.ค.2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 2108 คณะบริหารธุรกิจฯ ทั้งนี้ หากสนใจเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ สำรองที่นั่งได้ที่ หน่วยวิจัยคณะฯ โทร.4821 (ต่าย) ภายในวันที่ 8 ธ.ค.2560
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้นิสิตสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.nu.ac.th/research/a_tgrant.php หรือติดต่อได้ที่ 055 96 8835
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Refresher Course ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร ปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.setic.nu.ac.th/refresher-course/ 2. ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/ByLO1HQG3bBR39dF2

เพิ่มเติม..

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) (Strategic and Appreciative Business Development Program) เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ รับจำนวนจำกัด THE MASTER หลักสูตรที่มุ่งสร้างนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแขนง ที่จะมามอบประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับการอบรม ให้ก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวกอย่างเหนือชั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.isabthailand.com

เพิ่มเติม..

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 120 ทุนๆ ละ 10,000 บาท โดยจัดสรรให้นิสิตบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ นิสิตสามารถขอรับทุนด้วยตนเองได้ที่ คณะบริหารธุรกิจฯ หรือบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2560- 15 ธ.ค.2560 โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.nu.ac.th/

เพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา หลักสูตร Master of Philosophy(MPhil) และ Doctor of Philosophy (PhD) ณ Lingnan University ฮ่องกง ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.LN.edu.hk/reg/info/pgrad หมดเขต 26 มกราคม 2561

เพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค ปี 2561 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) เพื่อเปิดโอกาศให้นิสิตที่เรียนดีและมีภาวะผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน คุณสมบัติเบื้องต้นเป็นนิสิตป.ตรี ปี 1 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีผลภาษาอังกฤษ CEPT ระดับ B1 (30 คะแนน) ขึ้นไป ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org สามารถสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

เพิ่มเติม..

ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL conference 2017 ในหัวข้อ Better life Expectancy through Education, Research, and Innovation ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055-962-383

เพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Changzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโอกาสที่นิสิตจะได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการใช้ชีวิตในต่างแดนและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและจีน

เพิ่มเติม..

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน ภายใต้โครงการ Siam Kubota Challenge Internship Program ตั้งแต่วันนี้ - 13 มีนาคม 2558 คุณสมบัติ 1. นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 2. ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ 1. เบี้ยเลี้ยง 500 บาท/วัน 2. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท 3. ที่พัก 4. รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สระบุรี และอ่างทอง 5. สถานพยาบาล 6. ศูนย์กีฬา ระยะเวลาการฝึกงาน 2-5 มิ.ย. 58 ปฐมนิเทศกิจกรรม Team Synergy การศึกษาดูงาน และ Farm Learning 8 มิ.ย. - 31 ก.ค. 58 ฝึกงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้และรับประสบการณ์จริงและทำกิจกรรมกลุ่ม รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตฝึกงานฤดูร้อนและสหกิจศึกษา สายงานที่รับฝึกประสบการณ์ 1. สินไหมทดแทน 2. พิจารณารับประกันภัย 3. การตลาดและงานขาย 4. บริการลูกค้า 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. บัญชีและการเงิน 7. ทรัพยากรบุคคลและงานบริหารทั่วไป 8. สื่อสารในองค์กร คุณสมบัตินิสิต 1. นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 2. นิสิตจะต้องกำหนดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 35 วันทำการ 3. นิสิตต้องปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานปกติ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ (เวลา 08.30 - 17.00 น.) 4. นิสิตที่เข้ารับการฝึกงานจะต้องไม่ลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ารัรบการฝึกปฏิบัติงานจากสถาบันการศึกษา 2. ผลการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 - ภาคการศึกษาสุดท้าน ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 4. ประวัติส่วนตัว (Resume) กำหนดวันรับสมัครและช่วงเวลาการฝึกงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม - 31 มีนาคม 2558 สำหรับการฝึกงานในช่วงฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โทร. 0-5596-2095 E-mail: aunthichak@hotmail.com
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

รายชื่อและกำหนดการเข้าทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2557
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ปฏิทินการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษาสำหรับนิสิตมหาวทิยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 และ 2558 (CEPT)
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 56) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเอก ภาคเรียนที่ 1/2556

เพิ่มเติม..

ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประกาศให้มีการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2558 และสมัครสอบล่าช้าพร้อมเสียค่าปรับ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-2 ตุลาคม 2558 ซึ่งนิสิตได้ลงทะเบียนสมัครสอบเรียบร้อยแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 1) สำหรับนิสิตปริญญาเอก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตปริญญาโท แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (คร้ังที่ 3) ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 นั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดตามเอกสารแนบ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/index_master.html

เพิ่มเติม..

เพื่อให้การจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

เพื่อให้การทำการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระไว้ ตามเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคัดเลือกผู้รับทุนอุดปนุนการวิจัยจากงบประมาณแผผ่นดิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2558 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนเสริ็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนดังกล่าว โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบ
ไฟล์เอกสารประกอบข่าว
เพิ่มเติม..


  อ่านทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม


  อ่านทั้งหมด

หลักสูตร


ระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ติดต่อสอบถามสมัครเรียนได้ที่ 055964829 หน่วยบัณฑิตศึกษา

BEC Inspiring Your Success | Business, Economics and Communications