ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ :หลักสูตรในระดับปริญญาโท มีดังนี้
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ก แบบ ก2
  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (ภาษาอังกฤษ)
  - สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาการสื่อสาร

คำตอบ :ป.เอก มี 3 หลักสูตร
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการการท่องเที่ยว
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การสื่อสาร

คำตอบ :ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ก แบบ ก2
  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (ภาษาอังกฤษ) ทั้งแผน ก และแผน ข
 ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสาร

คำตอบ :หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  - สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (ภาษาอังกฤษ)

คำตอบ :
1. แผน ก แบบ ก 1 หมายถึง ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก 2 หมายถึง มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3. แผน ข หมายถึง เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต

คำตอบ :ค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร มีดังนี้

หลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร(บาท) แบ่งจ่ายครั้งละ (บาท)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
500,000 ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาละ 85,000 บาท
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสาร
500,000 ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาละ 85,000 บาท
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาละ 80,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
80,000 ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 80,000 ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสาร
91,000 ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาละ 25,500 บาท
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
120,000 ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
270,000 ภาคการศึกษาที่ 1–2 จำนวน 60,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 3–5 จำนวน 50,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ก แบบ ก 2
210,000 ภาคการศึกษาละ 42,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย
แผน ก และ แผน ข (ภาษาอังกฤษ)
370,000 ภาคการศึกษาที่ 1-5 จำนวน 65,000 บาท
ภาคการศึกษาที่ 6 จำนวน 45,000 บาท

คำตอบ :คุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย โดยมีบางสาขาที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ

หลักสูตร คุณสมบัติเฉพาะ จำนวนรับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างการวิจัยมายื่นในวันสมัคร
แบบ 1.1 จำนวน 5 คน
แบบ 2.1 จำนวน10 คนเรียน
เสาร์ – อาทิตย์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสาร
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างการวิจัยมายื่นในวันสมัคร
แบบ 1.1 จำนวน 10 คนเรียน
เสาร์ – อาทิตย์
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ต้องมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบโครงร่างการวิจัยมายื่นในวันสมัคร
- รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
- เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
แบบ 1.1 จำนวน 10 คน
แบบ 2.1 จำนวน10 คนเรียน
เสาร์ – อาทิตย์
แผน ก แบบ ก 2จำนวน 10 คนเรียนจันทร์ - ศุกร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร แผน ก แบบ ก 2จำนวน 10 คนเรียนจันทร์ - ศุกร์
หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสาร
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- ต้องมีข้อเสนอหัวข้อวิจัยที่สนใจ ไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 แนบพร้อมใบสมัคร
แผน ก แบบ ก 2จำนวน 10 คนเรียนจันทร์ - ศุกร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
- รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 5 คน
แผน ก แบบ ก2 จำนวน 5 คนเรียนจันทร์ – ศุกร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการยอมรับ
- มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ปี หรือ
- ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางขององค์กรขึ้นไปหรือเทียบเท่าข้อ 2 และ ข้อ 3 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานแนบมากับใบสมัคร
แผน ข จำนวน 20 คนเรียนเสาร์ – อาทิตย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ก แบบ ก 2
- จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากทุกสาขาวิชา
- ไม่อยู่ในสมณะเพศ
- ต้องมีใบรับรองการทำงานจาก หน่วยงาน
แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 10 คนเรียนเสาร์ – อาทิตย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย
แผน ก และ แผน ข (ภาษาอังกฤษ)
1. A university graduate with a Bachelor's degree or equivalent in Business Administration or in a related field and with the GPA of at least 2.75
2. TOEFL > 500 or equivalent in other tests as specified by Naresuan university
3. Minimum 1 year of work experience after the Bachelor's degree, or as approved by the curriculum committee
แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 5 คนเรียนเสาร์ – อาทิตย์
แผน ข จำนวน 5 คนเรียนเสาร์ – อาทิตย์

คำตอบ :ทุกหลักสูตรดำเนินการเรียนการสอนจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และจากต่างประเทศ รวมถึงผู้มีเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ หรือเจ้าของกิจการ

คำตอบ :อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 หน้า 2 และหน้า 4

คำตอบ :เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี ช่วงที่ 1 เปิดรับสมัคร มกราคม – กรกฎาคม
ช่วงที่ 2 เปิดรับสมัคร สิงหาคม – พฤศจิกายน

คำตอบ :พิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร และโครงร่างวิจัย โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร

คำตอบ :สามารถยื่นในสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้ แก่
1. สมัครด้วยระบบออนไลน์ https://admission.nu.ac.th ค่าสมัคร 1,000 บาท ผ่านธนาคารที่แจ้งในระบบ
2. เอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง งานรับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
พร้อมชำระค่าสมัครทาง ธนาณัติ จำนวน 1,000 บาท สั่งจ่าย เค้าเตอร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 00036 ในนาม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานรับเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (QS) /คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร พร้อมเงินค่าสมัคร 1,000 บาท

คำตอบ :หลักฐานประกอบการรับสมัคร มีดังนี้
- ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/index_master.html
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบ Transctipts 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
- หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา / หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน
- หนังสือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
- โครงร่างการวิจัย หรือหัวข้อที่สนใจสำหรับการทำวิทยานิพนธ์