ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

วิทยากรระดับประเทศคำตอบ :หลักสูตรในระดับปริญญาโท มีดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ก แบบ ก2
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (ภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการสื่อสาร
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาบัญชี
คำตอบ :ป.เอก มี 3 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การสื่อสาร
คำตอบ :ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ก แบบ ก2
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (ภาษาอังกฤษ) ทั้งแผน ก และแผน ข
- สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ แผน ก2
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสาร