ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

เอกสารดาวน์โหลด

ขอลาออกจากราชการ
ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
ขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน
ขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ใบลาไปต่างประเทศ
ขอหนังสือรับรองภาษาไทย
แบบฟอร์มสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์
ยกเลิกไปราชการ
ยกเลิกวันลากิจ/ป่วย/พักผ่อน
ใบลาพักผ่อน(ในประเทศ)
เบิกเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัย
ใบลาอุปสมบท
แบบกรอกประวัติบุคลากรดีเด่น(สายวิชาการ)
แบบกรอกประวัติบุคลากรดีเด่น(สายบริการ)
แบบกรอกประวัติศิษย์เก่าดีเด่น
แบบกรอกประว้ติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
ขอห้องพักมหาวิทยาลันเรศวร
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(กพอ.03)
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอตำแหน่งทางวิชาการ
แบบฟอร์มประวัติadjunct staff
ขออนุมัติไปราชการ (แบบเดี่ยว)
ขออนุมัติไปราชการ (แบบกลุ่ม)
ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/นืเทศนิสิต
ขออนุมัติไปราชการ (แบบช่วงเวลา)
ใบลาพักผ่อน(ต่างประเทศ)
CV ฉบับภาษาไทย (ตัวอย่าง)
CV Version English (Example)
เกณฑ์ประเมินภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน รอบการประเมิน 1/2564
แบบกรอกภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน1/2564
ขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ชาวไทย WORD
ขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ชาวไทย PDF
ขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ_ชาวต่างประเทศ
เว็บไซต์ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล (การเลื่อนเงินเดือน)

แบบขอปิดสอนรายวิชา/หมู่เรียน NU5
แบบขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา NU6
ขอคืนสถาพการเป็นนิสิต NU7
ขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด NU8
ขอยื่นสำเร็จการศึกษาล่าช้า NU9
ขอถอนรายวิชา NU11
ขอย้ายคณะย้ายสาขาวิชา NU13
แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา NU14
คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) NU15
ขอเปลี่ยนชื่อ สกุล NU16
คำร้องขอลาพักการศึกษา NU17
คำร้องทั่วไป NU18
ขอลาออก NU19
คำร้องขอใบรับรอง NU21
ใบมอบฉันทะ NU24
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชานอกแผน (BEC 1)
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียน (BEC 2)
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอนสอบ (BEC 4)
แบบฟอร์มของดและชดเชยวันสอน (BEC 5)
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดสอบ (BEC 6)(สำหรับอาจารย์)
แบบขอฝึกงาน (BEC 7)
แบบขอฝึกงาน.สหกิจ นอกแผน (BEC 8)
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงฝึกงาน สหกิจ (BEC 9-1)
แบบขอยกเลิกฝึกงาน สหกิจ (BEC 9-2)
แบบขอข้อมูล สัมภาษณ์
ขอเรียนพร้อมฝึกงาน
อธิบายคำจำกัดความ ของคำที่ใช้เขียน แผนและผลการเรียนรู้ (มคอ 3 - 6)
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ 3-4)
แบบฟอร์มผลการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ 5-6)
แบบฟอร์ม ELO หลักสูตร
แบบขออนุมัติใช้ห้องเรียน (อาคาร QS)
แบบขออนุมัติใช้ห้องเรียน (อาคารปราบไตรจักร)
เอกสารประกอบการสอน
ขออนุญาตให้บุคลากรไปอัดวีดีโอ
แบบขอเปิดรายวิชา/หมู่เรียน (เพิ่ม) NU4

แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มใบรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มบันทึกคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับลิขสิทธิ์
แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
แบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
แบบแจ้งส่งคำขอรับการจดอนุสิทธิบัตร
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร
ขั้นตอนการขอยื่นรับลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
แบบประเมินโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม service learning (สำหรับนิสิต)

(แบบฟอร์ม)หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
(แบบฟอร์ม)บันทึกขออนุมัติจัดประชุม
(แบบฟอร์ม)บันทึกขออนุมัติจัดสัมมนา(Focus Group)
(แบบฟอร์ม)บันทึกขออนุมัติจ้างนิสิตช่วยปฏิบัติงาน
(แบบฟอร์ม)บันทึกขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
(แบบฟอร์ม)บันทึกความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด(เป็นที่ปรึกษา)
(แบบฟอร์ม)ใบลงเวลาปฏิบัติงานนิสิตและผู้ช่วยวิจัย
(แบบฟอร์ม)หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์
(แบบฟอร์ม)บันทึกขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
(แบบฟอร์ม) ใบสำคัญรับเงิน
(แบบฟอร์ม) บันทึกเบิกเงินงวดที่ 2 โครงการวิจัยเงินรายได้คณะ
(แบบฟอร์ม) รายงานการเงินโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ
(แบบฟอร์ม) รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ
(แบบฟอร์ม) บันทึกเบิกเงินงวดที่ 3 โครงการวิจัยเงินรายได้คณะ
(แบบฟอร์ม) บันทึกขอปิดโครงการวิจัยและส่งผลงานตามตัวชี้วัด
(แบบฟอร์ม) ขออนุมัติขยายเวลาโครงการวิจัย
(แบฟอร์ม) ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย
(แบฟอร์ม) ขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ
กรอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

การเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.6-38143 ลว 22 กันยายน 2558 เรื่องการเทียบตำแหน่งพักนังานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมในประเทศ2554
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2541
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ2550
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ2554
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ2552ฉบับที่2
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ2555ฉบับที่3
ระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ2544
สรุปค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
หลักเกณฑ์การเช่ารถหรือจ้างรถยนต์เพื่อใช้ในราชการ
หลักเกณฑ์และหลักฐานการเบิกจ่ายไปราชการ กค 0408.4/ว165 ลงวันที่22ธันวาคม 2559
แนวปฏิบัติเรื่องการยืมเงินทดรองจ่ายไปราชการของคณะบริหารธุรกิจฯ 2561