ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)สามารถใช้งานได้ที่
คู่มือการใช้งาน
Youtube

e-Learning Naresuan University
คุณสมบัติของ e-Learning Naresuan University
1.สร้างรายวิชาได้โดยกรอกแบบฟอร์ม
2.สร้างบทเรียนจัดการเนื้อหารายวิชา เพิ่มกิจกรรม หรือจัดการสิทธิ์ต่างๆ ให้กับนักเรียนได้
3.สร้างแบบทดสอบออนไลน์ สามารถกำหนด วันเวลาในการทำแบบทดสอบได้ ระบบสามารถเก็บคะแนนหรือบันทึกข้อมูลของคำตอบให้อัตโนมัติ
สามารถใช้งานได้ที่
คู่มือการใช้งาน

Live] - กิจกรรมและแบบทดสอบ ด้วย NU Moodle LMS โดย นายธนพล เฉลิมภักตร์ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา13.00 น.- 16.00 น.

[Live] - การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS โดย นายปริญญา ตากล้า วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.