ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
คุณสมบัติของ Google Classroom
ครู
1.สร้างและจัดการชั้นเรียน งาน และคะแนน
2.สร้างงานแบบทดสอบออนไลน์ได้
3.แสดงความคิดเห็นและให้คะแนนได้โดยตรงในแบบเรียลไทม์

นักเรียน
1.ติดตามงานและเนื้อหาของชั้นเรียน
2.แชร์ทรัพยากรหรือพูดคุยโต้ตอบในสตรีมของชั้นเรียนหรือทางอีเมล์
3.ส่งงาน รับความคิดเห็นและคะแนนได้

[Live] - การจัดการเรียนการสอน ด้วย Google Classroom + Google Forms + Google Meet โดย นายธงชัย วิไลวิทย์ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.